OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

907 (k 1.1.2016)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

303 (k 1.1.2016)

FESTIVAL "NA PRKNECH 2017" Veverská Bítýška - VÝSLEDKY

Datum konání: 30. 6. 2017

Festival na PRKNECH 2017 – výsledky

 

Cena Pavla Vašíčka pro nejlepší inscenaci:

 

Divadlo Kroměříž za představení „Na útěku“

 

Ceny diváka:

 

1. Na útěku – DS Kroměříž

2. Noc na Karlštejně – Divadlo Mor. Knínice

3. O pekařském štěstí – Malé-velké divadlo

 

Ceny starosty Veverské Bítýšky – pana Josefa Mifka:

 

Divadlo Mor. Knínice – Noc na Karlštejně

 

Cena dětského diváka:

 

Divadlo Sentice za představení „Taneček přes dvě pekla“

 

Ceny pořadatelů:

 

Divadlo Dostavník, Přerov – za scénu a choreografii představení Inferno

Divadlo Mor. Knínice – za hudební ztvárnění inscenace Noc na Karlštejně

Young Prkno – za nadšení a souhru

 

Ceny pořadatelů za herecké výkony:

 

Kateřina Nakládalová za představení „Na útěku“, DS Kroměříž

Romana Blažková za představení „Na útěku“, DS KroměřížDALŠÍ INFORMACE PRO STAVEBNÍKY A VLASTNÍKY STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Datum konání: 30. 6. 2017

Veřejné prostranství

V lednovém Zpravodaji jsme zveřejnili informaci starosty obce, která se týká stavby rodinných domů v nových lokalitách. Vzhledem k tomu, že jsme zaregistrovali různé debaty na toto téma, doporučujeme stavebníkům, aby se vrátili k textu tohoto článku. S přihlédnutím k aktuálnosti problematiky doplňujeme ještě další důležité informace k utváření veřejného prostranství v nově zastavovaných lokalitách z pohledu zákona.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v § 34 uvádí, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Podrobnější informace k tomuto nalezneme ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území. Zde jsou stanoveny obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb. V § 22, odst. 2 této vyhlášky se také dočteme, že nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.

V praxi to tedy znamená, že při zakládání nové ulice je nutno počítat nejen s přístupovou komunikací, ale i s plochami vedle komunikace – veřejným prostranstvím. Tak např. vedle komunikace charakteru obytná zóna o šířce 5,50 m nutno z každé strany komunikace utvořit zelené pásy o šířce 1,25 m.

 UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - HROMADNÉ ENERGETICKÉ SOUTĚŽE

Datum konání: 30. 6. 2017

Terra groupNABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 30. 6. 2017

„Firma Steinhauser, s.r.o. v Tišnově přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka sanitace,  masné výroby,   pracovníka a pracovnici balírny a krájírny.

Jedná se o třísměnný provoz. Vyučen nebo  praxe v potravinářství výhodou Tel. kontakt: 514514635.“SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Datum konání: 30. 6. 2017

Jak ve Vaší domácnosti likvidujete tuky? Nelejete je přímo z pánve do záchodové mísy? Kdo z Vás se „chytne za nos?“ Proč to děláte? Uvědomujete si, že tímto poškozujete nejen odpadní potrubí ve vašem domě, ale i potrubí a čerpadla v kanalizaci, separátoru odpadních vod a v poslední řadě v čistírně odpadních vod?

Po ochlazení tuků a olejů v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají kanalizační potrubí v domech, kanalizační řad v obci, čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí majitel domu či provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku. V nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky odstraněny mechanicky přivolaným specialistou. Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/6877-problematika-tuku-v-kanalizaci

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky, a pak vhodit do popelnice na směsný odpad

Při větším množství je lepší, než vylévat kuchyňské oleje do odpadu a záchodu, přelít je buď přímo do popelnice nebo do PET lahve, zavřít a hodit do popelnice.

Od 23. března 2017 byl rozšířen sběr tříděného odpadu o sběr použitých jedlých olejů a tuků.

 

Sběrná nádoba – černá popelnice je umístěna u základní školy.

 

Použitý olej nebo tuky ukládejte do popelnice v pevně uzavřené nádobě, např. v PET lahvi - dobře zašroubované!!

Nezapomeňte, že správnou likvidací tuků a olejů chráníte nejen své domovní kanalizační potrubí, veřejný kanalizační řad a potrubí a čerpadla v čistírně odpadních vod, ale i svoji peněženku. K navyšování ceny stočného dochází i proto, že vodárenské společnosti mají vyšší náklady s likvidací usazených tuků v odpadních vodách.

 

 STAVEBNÍ POZEMKY V OBCI

Datum konání: 30. 6. 2017

V rámci platného územního plánu obce Moravské Knínice, upraveného v roce 2010 změnou č. 1 a následně pak změnou č. 2 z roku 2013, jsou stanoveny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů v několika lokalitách katastrálního území. Schválením územního plánu došlo k výraznému finančnímu zhodnocení dotčených pozemků. Zpravidla se jednalo původně o ornou půdu. Tímto opatřením obecné povahy byl učiněn pouze první krok k tomu, aby se dalo na pozemku stavět. Zde jakékoliv povinnosti obce končí. Nyní jsou na tahu majitelé pozemků. Z rozpočtu obce nelze zhodnocovat soukromý majetek. Jiným případem by byla příprava obecních pozemků k výstavbě. Majitelé pozemků tedy musí počítat s tím, že před zahájením výstavby rodinných domů musí být pozemky připojeny novou komunikací na stávající místní komunikaci. Projektovou dokumentaci pro daný konkrétní případ posuzuje Dopravní inspektorát Policie ČR a stavbu povoluje Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi. Stejně je tomu při budování inženýrských sítí jako např. vodovod, kanalizace, plynovod a kabelová vedení el. energie a jiná vedení. K projektové dokumentaci se vyjadřují jednotliví správci sítí. Nutno posoudit, zda se bude jednat pouze o vybudování domovní přípojky nebo je nutno prodloužit hlavní řad. Bez této přípravy pozemků nelze vydat stavební povolení na rodinný dům!

Jaká je praxe?

Developer, který je vlastníkem určité lokality si zpravidla uvědomuje svoji povinnost. Buduje inženýrské sítě, zakládá stavbu komunikace, kterou zpravidla dokončuje do finální podoby po ukončení výstavby rodinných domů.

Poněkud složitější je situace, kdy v lokalitě staví soukromý stavebník. Pro soukromého stavebníka je prioritní stavba rodinného domu. Plně si je vědom toho, že dům nemůže fungovat bez připojení na inženýrské sítě. A ostatní …, to nějak dopadne.

Aby nezůstalo pouze u konstatování stavu věci, je tu doporučení pro zájemce o koupi stavebního pozemku. Ověřte si u současného majitele, jak je na tom daný stavební pozemek z hlediska zasíťování. Co všechno obsahuje prodejní cena. Zvláště, zda je dořešena přístupová komunikace. V dnešní době se poněkud obchází stanovisko obce ke stavbě rodinného domu. Členové komise výstavby a ŽP nabízí úzkou spolupráci se stavebníkem a projektantem při přípravě stavebního záměru. Tímto se předejde celé řadě budoucích nesrovnalostí.
NEVHAZUJTE VLHČENÉ UBROUSKY DO WC !!!

Datum konání: 30. 6. 2017

Důrazně upozorňujeme občany, především maminky malých dětí, že vlhčené ubrousky, které jsou v současné době hojně používány k hygieně dětí, nesmí být splachovány do WC!
Na některých výrobcích je toto uvedeno, na jiných se píše, že se mohou splachovat. Ale stále se jedná o tentýž bavlněný materiál, který se nerozmočí a totálně ucpe odpady v domě i kanalizaci a separátor.

Vlhčené ubrousky patří do popelnice!!!NABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 31. 5. 2017

Asistent obchodního oddělení koordinátor projektu

Elektrotechnik ve výrobě měřících přístrojůNABÍDKA PRÁCE

Datum konání: 31. 5. 2017

HPP - dělník/dělnice

Operátor sterilizace

Seřizovač

Údržbář - elektrikář

 INFORMACE PRO VČELAŘE A PODNIKATELE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Datum konání: 31. 5. 2017

Oznámení stanoviště včelstev

 

Fyzická nebo právnická osoba, která při svém podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního zákona, smí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky ve venkovním prostředí pouze podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Dále se musí řídit zákonem 327/2004 Sb., o ochraně včel při používání přípravků na ochranu rostlin

 

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v zákoně

 

a) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení,

 

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby.

 

Dotčení chovatelé včel jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně včel, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem ke stanovišti včelstev ve vztahu k porostům navštěvovaným včelami, způsobu informování o směrech hromadného letu včel a době aplikace přípravků

 

Dotčení uživatelé honitby jsou povinni se vzájemně prokazatelným způsobem informovat o jimi přijatých opatřeních k ochraně zvěře, odpovídajících místním poměrům, zejména se zřetelem k porostům navštěvovaným zvěří, místům určeným ke krmení zvěře, druhům zvěře a způsobu informování o době aplikace přípravků, jejichž použití je nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce.

 

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.

 

Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

 

Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.