OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Samospráva obce > Zastupitelstvo obce > Jednací řád ZO

Jednací řád ZO

 

§1 

Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování zastupitelstva obce, způsob kontroly plnění usnesení a zabezpečení úkolů.

§ 2

Zastupitelstvo obce se řídí ústavními a ostatními zákony ČR. Své úkoly a funkce plní podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  ve znění pozdějších změn a doplňků a dále na základě vlastního usnesení z jednání zastupitelstva obce.


§ 3

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje.

§ 4

Podkladem pro program jednání zastupitelstva obce je schválený plán práce, návrhy členů zastupitelstva obce a ostatní iniciativní návrhy občanů.

§5
Program jednání zastupitelstva obce obsahuje:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
5. Informace starosty obce
6. Diskuse
7. Závěr

 K hlavním bodům jednání obdrží členové zastupitelstva obce písemné materiály, aby se mohli předem seznámit s projednávanou problematikou. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději 3 dny přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům. Upřednostňuje se doručení elektronickou poštou.

Materiály pro jednání Zastupitelstva obce obsahují:

a) název materiálu                                                                  
b) jeho obsah
c) důvodovou zprávu
d) návrh usnesení
e) jméno navrhovatele
                                                                       
Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

a) zhodnocení dosavadního stavu
b) rozbor příčin nedostatků
c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad
Předkládané materiály musí být zpracovávány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí písemného materiálu k projednávané problematice je návrh usnesení. Každé jednotlivé usnesení ZO je opatřeno číslem vzestupně od čísla 1, které je lomeno číslem zasedání ZO a rokem, ve kterém se uskutečnilo. Číselná řada usnesení pokračuje po celé volební období.

§6
Účast na jednání zastupitelstva obce

1) místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany alespoň 7 dnů před jednáním, a to na úřední desce obecního úřadu. Kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas, kabelová televize)
2) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
3) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.                                                                     
                                                                      

§ 7
Jednání zastupitelstva

1) Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta obce, v případě nepřítomnosti místostarosta.
2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání.
3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání. Nechá schválit zapisovatele. Nechá schválit dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
4) Zápis z předchozího jednání včetně výpisu usnesení obdrží všichni členové zastupitelstva obce.
5) Zápis proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
6) Úvodní slovo k hlavním bodům jednání přednese navrhovatel.
7) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášených do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
8) Vystoupení člena zastupitelstva v rozpravě k dané problematice je časově omezeno na max. pět minut.

§ 8
Hlasování

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstvo obce  hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí starosta.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách.
4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené navrhovatelem.
5) Hlasování se provádí veřejně. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
6) Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta spolu s místostarostou a určení ověřovatelé zápisu.
7) Právní předpisy obce podepisuje starosta  a místostarosta obce.

§ 9
Dotazy členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky.
2) Na dotazy a připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
3) Souhrnná zpráva o vyřízení připomínek a dotazů je předkládána zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání.

§ 10
Ukončení zasedání Zastupitelstva obce

 Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů.

§ 11
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce pořizuje zápis zapisovatel. Čistopis zápisu vyhotoví ve spolupráci s kanceláří obecního úřadu. Vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrh a dotazy, podané při zasedání písemně.
3) V zápisu se uvádí:
 den a místo jednání
 hodina zahájení a ukončení
 doba přerušení
 jméno zapisovatele
 jména určených ověřovatelů zápisu
 jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva obce
 program jednání
 průběh rozpravy se jmény řečníků
 podané návrhy
 výsledek hlasování o jednotlivých usneseních
 podané dotazy a návrhy
 schválené znění  usnesení
 další skutečnosti, které by podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce se měly stát součástí zápisu
      4)  Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí společně s výpisy usnesení zastupitelstva obce. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archívu k archivaci.

§ 12
Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Za plnění usnesení odpovídá starosta obce, vyhodnocuje plnění uložených úkolů, přijímá další opatření.
2) Kontrolní  výbor sleduje opatření a kontroluje výsledky plnění.
3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor a informuje nejméně 1 x za pololetí zasedání zastupitelstva obce.

§ 13

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce dne 3.11.2014