Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVYDatum konání:
25.11.2021
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
120 00 Praha 2
Č. j. SVS/2021/144958-G
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně 
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, podle 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení 
určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. 
a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární 
influezy, tzv. „ptačí chřipky“ ) na území České republiky
Čl. 1
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění 
šíření nebezpečné nákazy 
a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet 
chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; 
není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je 
chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co 
nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,
b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky, 
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je 
zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež 
d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před 
kontaminací trusem volně žijících ptáků. 
Čl. 2
 Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona 
č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje v případě, že 
nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně o této skutečnosti 
informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou 
veterinární správu v Praze Státní veterinární správy. 
Úřední deska: Státní veterinární správa
Vyvěsit: 24.11.2021 Sejmout: 25.11.2022
Rozhodnuti str. 2 z 2
Čl. 3
 Sankce
 Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 
pokutu až do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 4
Poučení
 Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů 
a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání 
některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na 
základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování 
náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho 
ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je dostupný na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 
Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/143556-G ze dne 23. 11. 2021.
2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního 
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva 
a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových 
stránkách Státní veterinární správy. 
3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou 
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním 
rozhlasovém nebo televizním vysílání. 
V Praze dne 24.11.2021
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
Obdrží do vlastních rukou: Ministerstvo zemědělství ČR a všechny krajské úřady Č

Komentáře


  • 25. 11. 2021 21:03
    Hana Dudová
    Upřesnění.

    https://www.svscr.cz/svs-upresnuje-mvo-v-souvislosti-s-ptaci-chripkou-vuci-malym-chovatelum-drubeze/


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Návštěvnost stránek

618169