Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ROZHODNUTÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ROZHODNUTÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJEDatum konání:
31.1.2021

 

O nařízení pracovní povinnosti

Za použití zmocnění dle ust. § 14 odst. 6 a podle ust. § 14 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ČR ze dne 30.09.2020 č. 957 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nařizuji pracovní povinnost žákům a studentům posledních ročníků denní formy studia oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole nacházejícím se na území Jihomoravského kraje a připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a to k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, počínaje dnem 06.01.2021 do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu, a ukládám všem

- poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,

- poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče

se sídlem na území Jihomoravského kraje v případě nezbytné potřeby využívat pracovní povinnost žáků a studentů, kterým byla pracovní povinnost nařízena.

Subjekty, které pracovní povinnost žáků a studentů využijí, jsou nejprve povinny k rukám hejtmana Jihomoravského kraje doručit odůvodněný konkrétní požadavek, kde bude uveden požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které k výkonu pracovní povinnosti požadují a dále předpokládaná doba výkonu pracovní povinnosti.

Obsah, rozsah a místo prací v rámci nařízené pracovní povinnosti stanoví dle ust. § 31 odst. 5 krizového zákona v době nouzového stavu hejtman Jihomoravského kraje pracovním příkazem. Za účelem vydání pracovních příkazů k výkonu pracovní povinnosti budou využívány seznamy žáků a studentů, které byly ze strany vyšších odborných a středních zdravotnických škol zajišťujících výuku žáků a studentů, kterým byla pracovní povinnost nařízena, poskytnuty v měsíci říjnu 2020.

Subjekty, u kterých byla pracovní povinnost žáků a studentů vykonána, jsou povinny do 30 dnů od skončení pracovní povinnosti vydat každému žákovi nebo studentovi potvrzení o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u nich byla nařízená pracovní povinnost vykonávána. Jedno vyhotovení potvrzení o výkonu pracovní povinnosti bude zasláno také k rukám hejtmana Jihomoravského kraje.

Potvrzení o výkonu pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci fyzické osoby vykonávající pracovní povinnost dle pracovního příkazu, identifikaci subjektu, u kterého byla pracovní povinnost vykonána, dobu výkonu pracovní povinnosti, údaje potřebné ke stanovení výše peněžní náhrady za výkon pracovní povinnosti a razítko a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Odůvodnění

Podle ust. § 14 odst. 6 krizového zákona hejtman v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje a je dále oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle ust. § 14 odst. 4 krizového zákona, pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou. V návaznosti na ust. § 14 odst. 4 písm. a) krizového zákona je hejtman oprávněn nařídit pracovní povinnost pro řešení krizové situace.

Pracovní povinnost je nařizována z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví obyvatel v souvislosti s trváním nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ČR ze dne 30.09.2020 č. 957 a z důvodu zabezpečení chodu zdravotnických zařízení s ohledem na narůstající počty hospitalizací pacientů s onemocněním COVID-19 a nákazy lékařského a nelékařského personálu ve zdravotnických zařízeních. Nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ČR ze dne 30.09.2020 č. 957 byl prodloužen usnesením vlády ČR ze dne 30.10.2020 č. 1108, usneseními vlády ČR ze dne 20.11.2020 č. 1195, usneseními vlády ČR ze dne 10.12.2020 č. 1294 a usneseními vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1373 do 22.01.2021.

Potřeba vydání tohoto rozhodnutí je také odůvodněna žádostí Krajského koordinátora intenzivní péče, který na území Jihomoravského kraje koordinuje veškeré lůžkové kapacity v lůžkových zdravotnických zařízeních, kterou přednesl na zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje dne 29.12.2020. Současně potřebu personální nedostatečnosti lůžkových zdravotnických zařízení dokládají žádosti těchto zařízení o výpomoc ze strany armády, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR na území Jihomoravského kraje, která v současného době v různé míře probíhá u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ust. § 38 krizového zákona přípustné odvolání.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 06.01.2021.

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.moravskekninice.cz

Registrujte se zde

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Návštěvnost stránek

590407