Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CZECH Point

CZECH Point

Co je to Czech POINT:
 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Projekt Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy.

Obecní úřad Moravské Knínice poskytuje od 9.11.2009 následující

výpisy z registů:

 • katastr nemovitostí
 • rejstřík trestů
 • obchodní rejstřík
 • živnostenský rejstřík
 • bodové hodnocení řidiče
 • seznam kvalifikvaných dodavatelů
 • účastníků provozu odulu autovraků ISOH
 • insolvenční rejstřík
 • vnitřní Czech POINT pro potřebu orgánů veřejné moci
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
 • datové schránky
 • konverze dokumentů


Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Ověřený výstup je zpracován na počkání a vydán po zaplacení správního poplatku na pokladně obecního úřadu.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Co Vám Czech POINT nabízí:
1. Výpis z Katastru nemovitostí České republiky

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

 
Co potřebujete vědět:

• Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
• Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
• O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, a to v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

 
Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 
2. Výpis z Rejstříků trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Tiskopis plné moci naleznete ZDE. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT.
V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

 
Co potřebujete:

• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele. Tiskopis plné moci naleznete ZDE.

 
Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

 
Kolik to bude stát:

• 50,- Kč za výpis (bez ohledu na to kolik má stran)

3. Výpis z Obchodního rejstříku České republiky

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Co potřebujete:

• identifikační číslo organizace (IČ)

 
Co dostanete:

• Úplný výstup z obchodního rejstříku

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

 
4. Výpis z Živnostenského rejstříku České republiky

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Co potřebujete:

• identifikační číslo organizace (IČ)

 
Co dostanete:

• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
5. Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Co potřebujete:

• Občanský průkaz nebo cestovní pas s přiděleným rodným číslem, pro upřesnění je vhodné mít s sebou i nepovinné číslo řidičského průkazu.
V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele. Tiskopis plné moci naleznete
ZDE.

 
Co dostanete:

• Výpis bodového hodnocení řidiče, tzv. stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv

Co potřebujete:

• Identifikační číslo organizace

 
Co dostanete:

• Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH


Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Podrobnější informací o problematice autovraků na
http://www.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.

 
Co potřebujete:

• Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace,
identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

 
Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:

• Registraci a vydání přístupových údajů do MA ISOH
• Změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
• Vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

 
Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. Výpis z Insolvenčního rejstříku


Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Co je to insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 
Co potřebujete:

• identifikační číslo organizace (IČ) nebo
• osobní údaje (konkrétní osoba)

 
Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
Výstup z insolvenčního rejstříku
 
Kolik to bude stát::

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. Vnitřní Czech POINT pro potřebu orgánů veřejné moci

S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem (seznam těchto orgánů veřejné moci je přiložen v v samostatné příloze)

 

10. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)


Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jedná se o:
 
• ohlášení živnosti
• ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Podání lze provést jedním z následujících postupů:
a) Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

b) Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Kolik to bude stát:
• správní poplatek činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Datové schránky

 

V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

Obecné podmínky u agend datových schránek:
Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená. V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určujnou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma. Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na
www.datoveschranky.info

 


Agendy ISDS:

 

žádost o zřízení datové schránky:
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost:
Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky:
Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových:
V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových:
Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.

žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM:
Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.

žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM:
Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.

přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky:
Formulář slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění - Pověřená osoba, nebo Administrátor. Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby:
- číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou
- číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
- vytvářet a odesílat datové zprávy
- prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
- vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).

oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky:
Formulář umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.

zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby):
Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.

povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO:
Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO:
Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

Kolik to bude stát:
• činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Konverze dokumentů

 

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.  Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Dále se autorizovaná konverze dělí podle funkce a to na autorizovanou konverzi na žádost a autorizovanou konverzi z moci úřední.

Autorizovaná konverze na žádost:
Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy. Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Formulář krok po kroku vede pracovníka celým procesem konvertování a to od skenovaná dokumentu (konverze z listinné do elektronické podoby) kontroly, vytvoření ověřovací doložka až po samotné uložení v Centrální evidenci ověřovací doložek provedených konverzí.

Autorizovaná konverze z moci úřední:
Autorizovaná konverze z moci úřední slouží pro vnitřní potřeby úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, tentokráte dokumentů ve vlastnictví úřadů. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci. Pro účely konverze z moci úřední bylo vytvořeno v systému Czech POINT nové rozhraní, které se nazývá CzechPOINT@Office. CzechPOINT@Office bylo vytvořeno jako prostředí sloužící pro potřeby úřadu. Obsahuje v sobě formulářové rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední a také pro výpis nebo opis z Rejstříku trestů. Do budoucna se prostředí bude rozšiřovat o další funkcionality.

Popis bezpečnostních prvků v konvertovaném dokumentu:
Při konvertování dokumentů je nutné identifikovat a zaznamenat bezpečnostní prvky, kterými se dokument před převedením vyznačoval. Sledují se následující znaky.

- plastický text:
Zpracování textu je provedeno jednak standardním textovým editorem, jednak u části textu zapsané v témže dokumentu pomocí funkce WordArt bylo jeho zpracování provedeno s využitím 3D operací, nebo na kterých byl text nebo jeho část zpracován mechanickým způsobem tak, že dosahuje trojrozměrné hodnoty. Grafické zpracování formou "plastického textu" se rovněž může týkat dokumentů v listinné podobě, které byly opatřeny trojrozměrným otiskem plastického razítka (mechanické prolisování nejčastěji papírového nosiče dokumentu). Z uvedených skutečností je zřejmé, že se nemusí vždy jednak o tradiční trojrozměrný text ve smyslu jeho hmatově trojrozměrně vnímatelného zobrazení, ale rovněž
o trojrozměrný text ve smyslu jeho digitálního zpracování, tedy o trojrozměrnost vizuální (virtuální), který je však vnitřní součástí zpracování dokumentu jako jeho charakteristika.

- vodoznak:
Vodoznak je zajišťovacím prvkem dokumentu sloužícím jednak k jeho ochraně proti pozměňování (ochrana integrity dokumentu), jednak k ochraně práv jeho autora. Jedná se o grafickou techniku vkládání dodatečných informací do dokumentů v analogové nebo v digitální podobě (obrázek, písmo, animace apod.). Rozlišujeme "viditelný vodoznak", kdy je do dokumentu, resp. jeho hmotného nosiče (listina) vložena viditelná značka tak, aby ji bylo obtížné odstranit. U digitálních dokumentů může být vložen rovněž "skrytý vodoznak" (autentizační bitový vzor), a to jako stenografická aplikace. Skrytý vodoznak je okem nevnímatelný, jeho přítomnost lze zjistit algoritmicky.

- reliéfní tisk:
Je grafickým zpracováním hmotného nosiče, kdy tisk (písmo, obraz, znaky apod.) vzniká vytlačováním matrice do tohoto hmotného nosiče, a to zpravidla s využitím tepla a tlaku.

- embossing:
Obdobná metoda jako u reliéfního tisku ("slepý embossing"), přičemž může být rovněž spojena s použitím barvy. Technologicky může být tato metoda rovněž spojena s použitím fólie (lepicí fólie). V praxi se může jednat rovněž o úpravu etikety, do které je speciálním nástrojem plasticky vytlačen do materiálu určený motiv (např. logo).

- suchá pečeť:
Reliéfní ražba (razítko), sloužící jako zajišťovací prvek proti padělání nebo pozměňování dokumentu, a to jako trojrozměrný prvek sloužící k nekopírovatelné identifikaci dokumentů na základě svého trojrozměrného efektu, který je zřejmý z "lícové" i "rubové" strany dokumentu.

- reliéfní ražba:
Je obdobou suché pečeti.

- optický variabilní prvek:
Optický variabilní prvek je zajišťující prvek, zvyšující bezpečnost dokumentu proti jeho padělání nebo pozměňování, bránící jeho barevnému kopírování. Může se jednat například o průhledné holografické laminační fólie zvyšující stabilitu optických vlastností dokumentu v průběhu jeho životního cyklu.

Zákon č. 300/2008 také jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat:
Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit.
občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Co potřebujete:
• Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
• Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Co dostanete, pracovník kontaktního místa může provést:
• Konverze z listinné do elektronické podoby - výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
• Konverze z elektronické do listinné podoby - pracovník kontaktního místa předá konvertovaný dokument v písemné podobě s ověřovací doložkou.

Kolik to bude stát:
• správní poplatek při autorizované konverzi na žádost 30,- Kč za každou i započatou stránku.
• správní poplatek při autorizované konverzi z moci úřední je zdarma.

 

 
Další dokumenty k Czech Point:
Zákon č.124/2008 Sb., - část zákona týkající se Rejstříku trestů
Novela zákona č.269/2007 Sb., která upravuje znění zákona č.365/2000 Sb., od 1.1.2008
Původní znění zákona č.365/2000 Sb., o ISVS.
Vyhláška č.388/2007 Sb.
 
E-SHOP:
E-SHOP - objednávka ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy pomocí formuláře České pošty
 
Centrála Czech POINT:
Pro ještě více informací o tomto projektu navštivte oficiální internetové stránkywww.czechpoint.cz