Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Historie od roku 1990

Historie od roku 1990        

1. března 1990 bylo úředně potvrzeno, že naše obec je opět samostatná. Po deseti letech pod nadvládou Kuřimi byl ustanoven přípravný výbor, který dovedl naši obec k novým volbám. První obecní úřad v novodobé historii byl umístěn v bývalé budově hasičské zbrojnice. Obecní zastupitelstvo v roce 1990 hospodařilo s částkou 135.000,-Kč.  24.11.1990 bylo zvoleno 11 členů nového obecního zastupitelstva. 30.11.1990 byl starostou zvolen pan František Kšica. V dalších volbách v letech 1994, 1998 a 2002 byl pak zvolen opakovaně. Takže svoji funkci starosty vykonává doposud. V prvních 6-ti letech vykonával fukci jako neuvolněný starosta. V dalších letech pracuje už jako uvolněný.  

V roce 1991 bylo předáno cca 220 ha lesů, které doposud spravoval státní podnik Jihomoravské státní lesy, do vlastnictví obce. Obec převzala také do svého vlastnictví “Polákovu chatu v Batelově“.

Mládež z obce přistoupila odpovědně k obnovení kulturní tradice obce – pořádání krojovaných Markétských a Martinských hodů. Pro pobavení široké veřejnosti jsou od roku 1993 tradičně pořádány v červenci a v listopadu.

S novodobou kulturní historií obce je spojeno i pořádání obecních plesů, ostatkových zábav, pochodů JDEME NA CHROUSTY a v posledních letech i „DNE OBCE“.

Investiční akce, rekonstrukce a úpravy veřejného prostranství - provedené v obci od roku 1990 (znovuosamostatnění obce) do současnosti

 • 1990 - úprava okolí hřbitova, vysazení okrasné zeleně – první pouze brigádnicky zajišťovaná  akce po „sametové revoluci“.
 • 1990 - vysazení topolů v okolí seníku zemědělského družstva – druhá akce, také zajišťovaná zase  pouze brigádnicky.
 • 1990 – úprava centrální obce, okolí kostela, školy a obecního úřadu – akce byla zajišťována  také převážně brigádnicky. Budování chodníků a úprava travnatých ploch.
 • 1990 – oprava komunikace v ulici Úvoz
 • 1990 – budování veřejného osvětlení v ulicích Na Okřínku a Pod Strážnou
 • 1991 – kabelizace (el.energie) ulice Pod Strážnou a Vinohradské
 • 1991 – oplocení mateřské školy
 • 1992 – budování parkoviště u hřbitova a chodníku s veřejným osvětlením
 • 1992 – oprava kaple sv. Jana Nepomuského a úprava nároží ulic U Jánečka a  Kuřimská
 • 1992 – budování televizního kabelové rozvodu v obci
 • 1992 – zahájení rekultivace skládky odpadů
 • 1993 - 1996 – zahájení budování centrální přečerpávací stanice pro odvod odpadních vod z     kanalizace do ČOV v Modřicích (financováno  z půjčky od SFŽP)
 • 1993 – rekonstrukce rybníčku v Batelově
 • 1994 – komplexní úprava ulice Kout (financováno částečně z dotace POV)
 • 1994 – oprava fasády kostela sv. Markéty (financováno farním úřadem)
 • 1994 – prodloužení veřejného vodovodu  v ulici Kuřimská
 • 1994 – lávka přes potok Kuřimku v ulici Na Hrázi
 • 1995 – vybudování nových trafostanic pro posílení napětí el.energie v obci
 • 1995 – v rámci pozemkových úprav byly zrekonstruovány  3 polní cesty v katastru obce
 • 1995 – oprava vodovodních řadů v obci (u kostela a v ulici U Sokolovny)
 • 1996 – zahájení komplexní úpravy ulice U Sokolovny a Na Hrázi
 • 1997 – zpevnění stráně v ulici Vinohradská
 • 1999 – plynofikace obce
 • 1999 -  kabelizace el.energie v ulici Na Hrázi, budování nového veřejného osvětlení
 • 1999 – výměna střešní krytina kaple sv. Cyrila a Metoděje
 • 2000 – plynofikace obecních budov (mateřské školy, základní školy a obecního  úřadu)
 • 2000 – znovuvybudování areálu Výletiště – zajišťováno pouze brigádnicky
 • 2001 – rekonstrukce kanceláří obecního úřadu
 • 2001 – celková rekonstrukce školní kuchyně
 • 2001 – oprava pomníku památky padlých v 2. světové válce
 • 2002 – komplexní úprava ulice Mezihoří I. etapa
 • 2002 – oprava podlahy ve školní družině
 • 2002 – opravy podlah v suterénu obecního úřadu
 • 2002 – vybudování dětského hřiště v ulici U Sokolovny
 • 2003 – oprava osvětlení v obecní knihovně
 • 2003 – komplexní úprava ulice Mezihoří II. etapa
 • 2003 – elektrifikace hřbitova
 • 2003 – přeložka kanalizace v ulici Vinohradská
 • 2003 – přeložka kanalizace v ulici U Hájenky
 • 2003 – celková rekonstrukce pomníku památky padlých v 1. světové válce
 • 2003 – vybudování části naučné stezky po významných krajinných prvcích v katastru  obce
 • 2004 – výměna čerpadla v separátoru Dolní branka
 • 2004 – oprava střechy na márnici na místním hřbitově
 • 2004 – výsadba keřů na místním hřbitově
 • 2004 – oprava podlahy v obecní knihovně
 • 2004 – čištění svodnic dešťových vod v katastru obce
 • 2004 – výsadba zeleně v katastru obce
 • 2004 – oprava veřejného osvětlení v ulici Vinohradská
 • 2004 – oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje
 • 2004 – oprava vodovodního řadu v ulici Horní branka
 • 2004 – vybudování nového chodníku v ulici Horní branka
 • 2004 – oprava nástupiště u autobusové zastávky
 • 2005 – zalesnění lokality Jaslce a u obecní studny
 • 2005 – úprava svodnice dešťových vod v ulici Kuřimská
 • 2005 – přístavba školní jídelny u mateřské školy
 • 2005 – vybudování chodníku v ulici Dolní branka I. etapa
 • 2005 – vybudování nového kanalizačního řadu v ulici U Školky
 • 2006 – vybudování chodníku v ulici Dolní branka II. etapa
 • 2006 – oprava vodovodního řadu mezi ulicemi Mezihoří a Vinohradská
 • 2006 – úprava povrchu  komunikace v ulici Pod Školou a Dolní branka po budování chodníku
 • 2006 – oprava  vybudování bezpečnostní plochy z gumových rohoží na dětském hřišti u sokolovny
 • 2006 – výstavba odstavných stání pro automobily v ulici U Školky
 • 2006 – úprava povrchů komunikací v ulici U Školky
 • 2006 – výstavba dalších ochranných sítí kolem fotbalového hřiště
 • 2006 – výstavba nového dvorku na separovaný odpad v ulici Dolní branka
 • 2006 – kabelizace ulice Na Hrázi
 • 2007 – oprava dlažby chodníku na návsi
 • 2007 – oprava vedení NN v ulici Mezihoří
 • 2007 – oprava dlažby ve vjezdu do MŠ
 • 2007 – úprava břehů potoka Kuřimky
 • 2007 – oprava povrchu místní komunikace v ulici Úvoz
 • 2007 – oprava vodovodního řadu v ulici Kuřimské
 • 2007 – výstavba nového chodníku v ulici Kuřimské
 • 2007 – rekonstrukce zvonů v kostele sv. Markéty
 • 2007 – vybudování nové lávky přes potok Kuřimku
 • 2008 – oprava krovů na půdě kostela sv. Markéty
 • 2008 – čištění potoka Kuřimky
 • 2008 – terénní úpravy ulice Kuřimské po vybudování nového chodníku
 • 2008 – zahájení rekonstrukce základní školy
 • 2009 – pokračování a dokončení rekonstrukce základní školy
 • 2009 – budování nového výtlaku vodovodního řadu od studny k vodárně
 • 2010 – oprava sociálních zařízení v mateřské škole a výměna oken ve dvorní části budovy
 • 2011- obnova misijního kříže v lokalitě za hřištěm
 • 2011 – oprava lesních cest
 • 2011 – oprava stavidla rybníka pod kaplí
 • 2012 – nové veřejné osvětlení na ulici Kuřimské
 • 2012 – nový místní rozhlas na ulici Kuřimské
 • 2012 – nové vedení TKR na ulici Kuřimské = vše v rámci kabelizace vedení NN a odstranění sloupů
 • 2012 – nový oprava chodníků u kostela
 • 2012 – výměna oken v mateřské škole
 • 2012 – zateplení fasády mateřské školy
 • 2012 – oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu
 • 2013 - oprava komunikace ulice Vinohradská

  2013 - zateplení fasády obecního úřadu

  2013 - výměna vodovodního řadu v ulici Pod Školou a Kuřimská

  2013 - nová parková úprava okolí hřbitova

  2013 - oprava chodníku v ulici Horní branka

  2013 - obnova třešňového sadu na Čihadle

   

  2014 - budování dešťové kanalizace v ulici U Hřiště

  2014 - doplnění nových prvků pro dětské hřiště v Koutě

  2014 - pořízení štěpkovače na dřevo

  2014 - pořízení pracovního stroje - nosiče kontejnerů na bioodpad

  2014 - rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Jánečka

  2014 - oprava části chodníku v ulici U Jánečka

  2014 - vybudování bezbariérového vstupu do budovy obecního úřadu

  2014 - oprava chodníků v okolí obecního úřadu

  2014 - fontána v ulici Kout u dětského hřiště

  2014 - oprava chodníku proti základní škole

   

  2015 - dokončení opravy chodníku v ulici U Jánečka

  2015 - oprava památníku padlým v II. světové válce

  2015 - oprava povrchu místní komunikace v ulici U Jánečka

  2015 - vybudování chodníku v ulici Kuřimská (spodní strana) a v ulici Pod Školou

  2015 - oprava kříže u bývalé vojenské střelnice

  2015 - oprava chodníků za Knínickým hostincem I. etapa

  2015 - budování dešťové kanalizace v Dolní brance

  2015 - vybudování lesní cesty mezi lokalitou pod kaplí a bývalou vojenskou střelnicí

   

  2016 - oprava chodníků a povrchu místní komunikace za Knínickým hostincem II. etapa

  2016 - vydláždění kontejnerového stání za Knínickým hostincem

  2016 - oprava povrchu místní komunikace v ulici Pod Školou

  2016 - výsadba zeleně na ulici Kuřimské, Pod Školou a u kostela

  2016 - oprava chodníku mezi ulicí Horní branka a U Školky

  2016 - dodláždění chodníku na horní straně ulice Kuřimské

  2016 - oprava kaple sv. Jana Nepomuckého

   

  2017 - přístavba mateřské školy

  2017 - oprava komunikace v ulici Vinohradská

  2017 - kabelizace (NN, TKR a internet) ulice Mezihoří, Vinohradská, Dolní branka, Horní branka, Úvoz