Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva obce > Investiční akce v obci

Investiční akce v obci

    INVESTIČNÍ AKCE, rekonstrukce, OPRAVY a úpravy, nákup 

provedené v obci od roku 1990 (znovuosamostatnění obce) do současnosti

 

duben 1990 - úprava okolí hřbitova, vysazení okrasné zeleně – první pouze brigádnicky zajišťovaná akce po „sametové revoluci“.

duben 1990 - vysazení topolů v okolí seníku zemědělského družstva – druhá akce, také zajišťovaná pouze brigádnicky.

duben 1990 – úprava centrální obce, okolí kostela, školy a obecního úřadu – akce byla zajišťována také převážně brigádnicky. Budování chodníků a úprava travnatých ploch.

léto 1990 – oprava komunikace v ulici Úvoz

podzim 1990 – budování veřejného osvětlení v ulicích Na Okřínku a Pod Strážnou

 

1991 – kabelizace (el.energie) ulice Pod Strážnou a Vinohradské

1991 – oplocení mateřské školy

 

1992 – budování parkoviště u hřbitova a chodníku s veřejným osvětlením

1992 – oprava kaple sv. Jana Nepomuckého a úprava nároží ulic U Jánečka a  Kuřimská

1992 – budování televizního kabelového rozvodu v obci

1992 – zahájení rekultivace skládky odpadů

 

1993 - 1996 – zahájení budování centrální přečerpávací stanice pro odvod odpadních vod z   kanalizace do ČOV v Modřicích (financováno  z půjčky od SFŽP)

1993 – rekonstrukce rybníčku v Batelově

 

1994 – komplexní úprava ulice Kout (financováno částečně z dotace POV)

1994 – oprava fasády kostela sv. Markéty (financováno farním úřadem)

1994 – prodloužení veřejného vodovodu  v ulici Kuřimská

1994 – lávka přes potok Kuřimku v ulici Na Hrázi

 

1995 – vybudování nových trafostanic pro posílení napětí el.energie v obci

1995 – v rámci pozemkových úprav byly zrekonstruovány  3 polní cesty v katastru obce

1995 – oprava vodovodních řadů v obci (u kostela a v ulici U Sokolovny)

 

1996 – zahájení komplexní úpravy ulice U Sokolovny a Na Hrázi

 

1997 – zpevnění stráně v ulici Vinohradská

 

1999 – plynofikace obce

1999 -  kabelizace el.energie v ulici Na Hrázi, budování nového veřejného osvětlení

1999 – výměna střešní krytina kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

2000 – plynofikace obecních budov (mateřské školy, základní školy a obecního úřadu)

2000 – znovuvybudování areálu Výletiště – zajišťováno pouze brigádnicky

 

2001 – rekonstrukce kanceláří obecního úřadu

2001 – celková rekonstrukce školní kuchyně

2001 – oprava pomníku památky padlých v 2. světové válce

 

2002 – komplexní úprava ulice Mezihoří I. etapa

2002 – oprava podlahy ve školní družině

2002 – opravy podlah v suterénu obecního úřadu

2002 – vybudování dětského hřiště v ulici U Sokolovny

 

2003 – oprava osvětlení v obecní knihovně

2003 – komplexní úprava ulice Mezihoří II. etapa

2003 – elektrifikace hřbitova

2003 – přeložka kanalizace v ulici Vinohradská

2003 – přeložka kanalizace v ulici U Hájenky

2003 – celková rekonstrukce pomníku památky padlých v 1. světové válce

2003 – vybudování části naučné stezky po významných krajinných prvcích v katastru  obce

 

2004 – výměna čerpadla v separátoru Dolní branka

2004 – oprava střechy na márnici na místním hřbitově

2004 – výsadba keřů na místním hřbitově

2004 – oprava podlahy v obecní knihovně

2004 – čištění svodnic dešťových vod v katastru obce

2004 – výsadba zeleně v katastru obce

2004 – oprava veřejného osvětlení v ulici Vinohradská

2004 – oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje

2004 – oprava vodovodního řadu v ulici Horní branka

2004 – vybudování nového chodníku v ulici Horní branka

2004 – oprava nástupiště u autobusové zastávky

2004 - převod prostoru bývalé vojenské střelnice na obec (budovy aj)

 

2005 – zalesnění lokality Jaslce a u obecní studny

2005 – úprava svodnice dešťových vod v ulici Kuřimská

2005 – přístavba školní jídelny u mateřské školy

2005 – vybudování chodníku v ulici Dolní branka I. etapa

2005 – vybudování nového kanalizačního řadu v ulici U Školky

 

2006 – vybudování chodníku v ulici Dolní branka II. etapa

2006 – oprava vodovodního řadu mezi ulicemi Mezihoří a Vinohradská

2006 – úprava povrchu  komunikace v ulici Pod Školou a Dolní branka po budování chodníku

2006 – oprava  vybudování bezpečnostní plochy z gumových rohoží na dětském hřišti u sokolovny

2006 – výstavba odstavných stání pro automobily v ulici U Školky

2006 – úprava povrchů komunikací v ulici U Školky

2006 – výstavba dalších ochranných sítí kolem fotbalového hřiště

2006 – výstavba nového dvorku na separovaný odpad v ulici Dolní branka

2006 – kabelizace ulice Na Hrázi

2006 - parkovací stání u mateřské školy

 

2007 – oprava dlažby chodníku na návsi

2007 – oprava vedení NN v ulici Mezihoří

2007 – oprava dlažby ve vjezdu do MŠ

2007 – úprava břehů potoka Kuřimky

2007 – oprava povrchu místní komunikace v ulici Úvoz

2007 – oprava vodovodního řadu v ulici Kuřimské

2007 – výstavba nového chodníku v ulici Kuřimské

2007 – rekonstrukce zvonů v kostele sv. Markéty

2007 – vybudování nové lávky přes potok Kuřimku

 

 

2008 – oprava krovů na půdě kostela sv. Markéty

2008 – čištění potoka Kuřimky

2008 – terénní úpravy ulice Kuřimské po vybudování nového chodníku

2008 – zahájení rekonstrukce základní školy

 

2009 – pokračování a dokončení rekonstrukce základní školy

2009 – budování nového výtlaku vodovodního řadu od studny k vodárně

 

2010 – oprava sociálních zařízení v mateřské škole a výměna oken ve dvorní části budovy

 

2011- obnova misijního kříže v lokalitě za hřištěm

2011 – oprava lesních cest

2011 – oprava stavidla rybníka pod kaplí

 

2012 – kabelizace NN na ulici Kuřimské, U Jánečka, Pod Školou (celý střed obce) - E.ON

2012 - nové veřejné osvětlení na ulici Kuřimské, U Jánečka, Pod Školou

2012 – nový místní rozhlas na ulici Kuřimské, U Jánečka, Pod Školou

2012 – nové vedení TKR na ulici Kuřimské = vše v rámci kabelizace vedení NN a odstranění sloupů

2012 – nový oprava chodníků u kostela

2012 – výměna oken v mateřské škole

2012 – zateplení fasády mateřské školy

2012 – oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu

2012 - parkoviště za Knínickým hostincem

 

2013 - oprava komunikace ulice Vinohradská

2013 - zateplení fasády obecního úřadu

2013 - výměna vodovodního řadu v ulici Pod Školou a Kuřimská

2013 - nová parková úprava okolí hřbitova

2013 - oprava chodníku v ulici Horní branka

2013 - obnova třešňového sadu na Čihadle

 

2014 - budování dešťové kanalizace v ulici U Hřiště

2014 - doplnění nových prvků pro dětské hřiště v Koutě

2014 - pořízení štěpkovače na dřevo

2014 - pořízení pracovního stroje - nosiče kontejnerů na bioodpad

2014 - rekonstrukce vodovodního řadu v ulici U Jánečka

2014 - oprava části chodníku v ulici U Jánečka

2014 - vybudování bezbariérového vstupu do budovy obecního úřadu

2014 - oprava chodníků v okolí obecního úřadu

2014 - fontána v ulici Kout u dětského hřiště

2014 - oprava chodníku proti základní škole

 

2015 - dokončení opravy chodníku v ulici U Jánečka

2015 - oprava památníku padlým v II. světové válce

2015 - oprava povrchu místní komunikace v ulici U Jánečka

2015 - vybudování chodníku v ulici Kuřimská (spodní strana) a v ulici Pod Školou

2015 - oprava kříže u bývalé vojenské střelnice

2015 - oprava chodníků za Knínickým hostincem I. etapa

2015 - budování dešťové kanalizace v Dolní brance

2015 - vybudování lesní cesty mezi lokalitou pod kaplí a bývalou vojenskou střelnicí

 

2016 - oprava chodníků a povrchu místní komunikace za Knínickým hostincem II. etapa

2016 - vydláždění kontejnerového stání za Knínickým hostincem

2016 - oprava povrchu místní komunikace v ulici Pod Školou

2016 - výsadba zeleně na ulici Kuřimské, Pod Školou a u kostela

2016 - oprava chodníku mezi ulicí Horní branka a U Školky

2016 - dodláždění chodníku na horní straně ulice Kuřimské

2016 - oprava kaple sv. Jana Nepomuckého

2016 - vybudování čtyř polních cest (ke kapli, ke zmole a k Bukovině)

 

2017 - přístavba mateřské školy

2017 - oprava komunikace v ulici Vinohradská

2017 - kabelizace (NN, TKR a internet) ulice Mezihoří, Vinohradská, Dolní branka, Horní branka, Úvoz

 

2018 - dokončení přístavby mateřské školy

2018 - chodníky a terénní úpravy okolí mateřské školy

2018 - zadání vypracování nového územního plánu obce

2018 - výsadba stromů a keřů v areálu bývalé vojenské střelnice

2018 - výsadba "Lip republiky"

 

2019 - úprava chodníků po celé obci (bezbariérové nájezdy apod)

2019 - rampa na chodníku u památníku padlým v I. světové válce

2019 - rekonstrukce zídky u MŠ a stavba nového oplocení

2019 - nákup nemovitosti RD č.p. 166

2019 - zavlažování hřiště

2019 - rekonstrukce terasy mateřské školy

2019 - výstavba ekodvorku u zahrady mateřské školy

2019 - výměna vodovodního řadu v ulici Úvoz

2019 - výsadba nových stromů v sadě na Čihadle

2019 - oprava kostela sv. Markéty (sakristie a krovy)

 

2020 - demolice RD č.p. 166

2020 - oprava pomníčku padlým rumunským vojákům

2020 - nákup pozemků pod rybníkem Pod kaplí

2020 - čištění víceúčelového hřiště

2020 - oprava silnic v obci U Školky, Na Okřínku, Pod Strážnou a U Hájenky

2020 - instalace radaru v ulici Dolní branka

2020 - oprava sedajících základů budovy obecního úřadu

2020 - instalace nových vrat v budově obecního úřadu

2020 - instalace nových vrat v budově střelnice

2020 - studie polyfunkčního domu

2020 - přeložka chodníku u dětského hřiště U Sokolovny

2020 - nový kancelářský nábytek pro obecní úřad

2020 - odhlučnění tříd mateřské školy

2020 - zadání vypracování nového lesního hospodářského plánu 2022-2031

2020 - oprava vyústění dešťové kanalizace do potoka Kuřimky (u německého mostu)

2020 - výsadba nových stromů kolem cesty od kaple k myslivecké chatě ve směru na Jinačovice

2020 - výsadba nových stromů kolem cesty k Hásovu kopci ve směru na Čebínky

 

2021 - nové dětské hřiště U Sokolovny včetně posilovacích strojů

2021 - nová dešťová kanalizace v ulici Úvoz

2021 - oprava komunikace v ulici Úvoz

2021 - oprava povrchu komunikace v ulici Ulička

2021 - oprava povrchu komunikace v uličce u Jánečka

2021 - přestavba zasedací místnosti OÚ na třídy ZŠ

2021 - lesní cesta v Mezihoří

2021 - I.a II. etapa cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice (investor Mikroregion Kuřimka)

2021 - workoutové hřiště

2021 - pumptrackové hřiště

2021 - výstavba odpočívadla v Mezihoří u Výletiště 

2021 - nákup Knínického hostince

2021 - nákup traktoru

 

2022 - nový nábytek pro zasedací místnost v budově obecního úřadu

2022 - výstavba Mokřadu Kněží v Mezihoří

2022 - naučná stezka v katastru obce II. okruh

2022 - lesní cesta Doubravy

2022 - nový lesní hospodářský plán 

2022 - nákup automobilu Mazda (rozvoz obědů)

 

2023 - nový Územní plán obce Moravské Knínice

2023 - veřejné osvětlení Pod Sadem

2023 - veřejné osvětlení Na Staré trati

2023 - veřejné osvětlení Polní

2023 - půdní vestavba mateřské školy

2023 - rozšíření komunikace v zatáčce u hřiště

2023 - oprava komunikace U Hřiště

2023 - nákup komunikace Pod Sadem

2023 - nákup komunikace Polní (včetně pozemku)

2023 - nákup veřejného osvětlení na ulici Polní

2023 - elektrická přípojka na Výletiště v Mezihoří

2023 - přístavba další třídy v II. NP mateřské školy

2023 - vrtaná studna u sokolovny

2023 - odpočívadlo VAGÓN v parku v Mezihoří

2023 - přístupový chodník k mateřské škole

2023 - nové oplocení kolem mateřské školy

2023 - nákup nákladního elektrovozidla