Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Významné krajinné prvky a přírodní památky > Obůrky - Třeštěnec

Obůrky - Třeštěnec

VKP Obůrky - Třeštěnec mapa

VKP Obůrky - Třeštěnec I.Přírodní památka Obůrky-Třeštěnec se nachází na pozemcích parcelní číslo 761/1, 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9, 761/10, 761/11 a 761/12 (část) v katastrálním území Moravské Knínice.

Byla vyhlášena nařízením Jihomoravského kraje 13.ledna 2021.

Celková výměra je přibližně 2,63 ha.

Předmětem ochrany jsou mokřadní travobylinná společenstva na dně trvale zamokřeného zářezu s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů.

Cílem ochrany je udržování optimálních podmínek pro ochranu a rozvoj mokřadních travobylinných společenstev s bohatým výskytem zejména vstavačovitých rostlin.

Území a nachází severozápadně od města Kuřim v nadmořské výšce 290–300 m, v nevyužívaném zářezu vytvořeném v průběhu druhé světové války pro stavbu dálnice, které měla vytvořit spojení mezi městy Wroclaw a Vídeň. Prostředí zemního výkopu s trvalým zamokřením vytvořilo specifické podmínky pro rozvoj řady vzácných druhů vlhkomilných rostlin – zejména orchidejí.

VKP Obůrky - Třeštěnec II.

Území bylo poprvé vyhlášeno v roce 1980 tehdejším ONV Brno-venkov, jako chráněný přírodní výtvor. Od roku 1992, v souladu s nově přijatým zákonem o ochraně přírody, bylo zařazeno do kategorie přírodní rezervace. 

Poslední inventarizační průzkum zde byl proveden v roce 2012. Podle něho květena zdejšího území zahrnuje cca 234 druhů cévnatých rostlin. V roce 2012 zde byl potvrzen výskyt 4 zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále je „vyhláška“) a další cca 20 druhů zařazených do červeného seznamu.

Mezi nejvýznamnější zde potvrzené zvláště chráněné druhy s nejpřísnější ochranou náleží: „kriticky ohrožená“ pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), „silně ohrožené“ druhy prstnatec pleťo

vý (Dactylorhiza incartata) a kruštík bahenní (Epipacti palustris) a konečně druh zařazený do kategorie „ohrožený“ hořec křížatý (Gentiana cruciata).

Z nejvýznamnějších druhů, zařazených do červeného seznamu je možné jmenovat zejména: hrachor chlupatý (Lathyrus hirsutus), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), ostřice Micheliova (Carex michelii), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), kruštík širolistý, (Epipactis helleborine), oman vrbolistý (Inula salicina), bradáček vejčitý (Listera ovata), strdivka sedmihradská (Melica transsilvatica), zdravínek jarní (Odontites venus) a další druhy. Naopak několik dříve udávaných chráněných

VKP Obůrky - Třeštěnec III.

 druhů tento průzkum nepotvrdil. Patří k nim např. trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe, sítina gerardova (Juncus gerardii) a další.

Obůrky-Třeštěnec je především hojně vyhledávanou, zcela unikátní botanickou lokalitou. Nicméně zdejší stanoviště jsou vhodným biotopem i pro život řady zajímavých druhů živočichů. Z bezobratlých je možné jmenovat zejména řadu motýlů např. hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), ostruháček ostružinový (Callophyrys rubi), modrásek jehlicovitý (Polyommatus icarus), modrásek tolicový (Cupido decoloratus), okáč luční (Maniola jurtina), okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) nebo okáč rosičkový (Erebia medusa).

Ze zajímavějších druhů obratlovců je známý výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis). V trnitých keřích na okraji úvazu pravidelně hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Lokalita svým charakterem a velikostí odpovídá kategorii ochrany – přírodní památce. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 36 odst. 1 charakterizuje přírodní památku jako: „Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk“.