Drobečková navigace

Úvodní stránka > Provozní řád sokolovny

Provozní řád sokolovny

 

 

Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice vydává provozní řád budovy sokolovny a tělocvičny. 
 
Kulturně tělocvičné zařízení v budově sokolovny je majetkem TJ SOKOL Moravské Knínice, U Sokolovny 161, 664 34 Moravské Knínice, IČ 49461494
 
Za provoz sokolovny a zařízení odpovídá výbor TJ SOKOL Moravské Knínice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z jejich porušení opatření. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazná pro všechny uživatele objektu.
 
Součástí tohoto zařízení je:
 
  Tělocvična – velký sál
  Tělocvična – malý sál
  Jeviště
  Chodba u jeviště
  Šatna u jeviště
  Sprchy u jeviště
  Sociální zařízení u jeviště (WC muži i ženy)
  Sklep pod jevištěm
  Plynová kotelna pod jevištěm
  Přísálí
  Nářaďovna u přísálí
  Sociální zařízení u přísálí (WC muži i ženy)
  Výčep 
  Sklep u výčepu
  Vstup – vestibul
  Přední šatna č. 1
  Sociální zařízení u přední šatny č. 1 (WC a sprchy)
  Přední šatna č. 2
  Chodba u předních šaten
  Schodiště do 1. patra
  Chodba v 1. patře
  Klubovna výboru
  Galerie – balkon
  Klubovna nad přísálím
  WC nad přísálím
  Koupelna nad přísálím
  Chodba 
  Sociální zařízení (WC a sprchy)
  Sklad I
  Kuchyň 
  Sklad II
  Sklad (komora)
  Půdní prostory
  Dvůr vedle č.p. 115
  Dvůr mezi sokolovnou a tenisovými kurty
  Tenisové kurty 2x
  Steetballové hřiště a odrazová stěna
 
Areál sokolovny slouží pro sportovní a kulturní činnost členů TJ SOKOL Moravské Knínice a sportovní a kulturní aktivitu organizovaných skupin a veřejnosti. Slouží k celoročnímu provozu. 
Časové využívání prostor sokolovny je dáno rozvrhem, který je schválen výborem TJ SOKOL a schvaluje se na období září–srpen. Rozvrh je zveřejněn ve zpravodaji obce, na sokolských vývěskách a na webu
 
 
Využití mimo obvyklou provozní dobu danou rozvrhem, tj. využití k dalším akcím, může zájemce projednat s výborem TJ SOKOL.  Žádost o pronájem tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2, tohoto řádu.
Velký sál i malý sál sokolovny se pronajímá také komerčně na sportovní aktivity – info: tel: 776 642 704
 
1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních a společenských akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :
 
 • Jednotná cena ……… 1.000 Kč/hod 
 
 
2. Platba za pronájem místnosti výčepu při pořádání kulturních akcí pro veřejnost od nájmu osvobozených dle smlouvy o zřízení věcného břemene
 
 • Jednotná cena ………..      35 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem osobě provozující hostinskou činnost dle živnostenského zákona) 
 • Jednotná cena ………..       15 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem pořadateli, který nevlastní živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti)
 
 
3. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50) pro právnické i fyzické osoby:
 
 • Jednotná cena ……… 3.000 Kč/akci
 
 
4. Platba za pronájem velké tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):
 
 • Jednotná cena ………. 300 Kč/hodinu/max. 4 osoby 
 • Jednotná cena ……….  500 Kč/hodinu/od 5 osob
 
 
5. Platba za pronájem malé tělocvičny na sportovní akce či aktivity pouze se souhlasem uživatele malé tělocvičny za cenu dohodnutou s vlastníkem budovy.
 
 
6. Platba za pronájem dvoru – prostoru mezi budovou sokolovny a tenisovými kurty pro právnické i fyzické osoby (venkovní prostor včetně WC u šatny u jeviště)
 • Jednotná cena ………….. 1.500 Kč/akci
 
 
7. Platba za pronájem tenisových kurtů
 •   Jednotná cena …………….. 150 Kč/za každou hodinu a dvorec
 
 
Jak se stát členem Sokola? 
Stačí řádně vyplnit elektronickou přihlášku na
 
 
a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. 
 
 
Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok.
 

Příspěvek

Děti

0 – 6let včetně

Děti

7 - 18 let

včetně

Dospělí

19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Rodiče

a děti

Členský

300 Kč

300 Kč

600 Kč

300 Kč

900 Kč (300+600)

Oddílový

100 Kč

700 Kč

900 Kč

700 Kč

100 Kč

Celkem

400 Kč

1.000 Kč

1.500 Kč

1.000 Kč

1.000 Kč

 
 
 
Členský příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku. 
Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.
 
Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:
 • Jednotná cena ……… 100 Kč/osobu/hod/dospělý od 19 do 64 let
 • Jednotná cena ………  70 Kč/osobu/hod/děti, mládež (0-18 let), senioři (65 a více let)
 
Platba pro člena tenisového oddílu: Člen tenisového oddílu platí členský sokolský příspěvek 600 Kč a oddílový příspěvek 900 Kč na sezónu. 
 
Pravidla užívání areálu:
 
 • V celé budově sokolovny je zakázáno kouření. 
 • Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy.
 • Uživatel nesmí používat elektrické přístroje, neschválené vlastníkem budovy.
 • Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání areálu a je povinen škody nahradit.
 • Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce
 • Všechny osoby jsou povinné se v budově sokolovny chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních přítomných osob
 • Uživatel je povinen opustit užívané prostory v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, chovat se tak, aby nepoškodil areál sokolovny a vnitřní vybavení 
 • Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen toto ihned oznámit starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a toto zapsat do „DENÍKU ZÁVAD“
 • Za veškerou činnost v budově sokolovny odpovídá pořadatel či nájemce. Za činnost v tělocvičně, přilehlé šatně a sociálním zařízení odpovídá vedoucí oddílu, skupiny
 • Všichni sportovci přichází do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. Civilní obuv a oděv ponechají v šatně u jeviště, kde se převlékají. Civilní oblečení cvičenci do tělocvičny nenosí!
 • Vstup do tělocvičny je povolen pouze za přítomnosti odpovědné osoby (starší 18 let) – vedoucí oddílu
 • Před zahájením cvičení provede vedoucí skupiny kontrolu nářadí v tělocvičně, aby nedošlo ke zranění cvičenců z důvodu uvolnění či jiného poškození nářadí, osvětlení, obložení, …Zjištěné závady nahlásí správci budovy, starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a zapíše je do „DENÍKU ZÁVAD“. Stejně postupuje vedoucí skupiny i v případě, že dojde k poškození zařízení tělocvičny v době jeho cvičební jednotky.
 • Nářadí v tělocvičně, které je v majetku TJ SOKOL Moravské Knínice je pravidelně 1x ročně revidováno odbornou firmou 
 • Cvičenci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí na stejné místo.
 • Do tělocvičny není povoleno nošení jídla a alkoholu. V případě znečištění tělocvičny (vylití nealkoholických nápojů, krvácení apod. ) je nutné znečištěné místo uklidit. 
 • Nářadí pro úklid je umístěno ve skladu na WC muži v přísálí. Použité žvýkačky vyhazujte do koše zabalené do papíru. Nelepte je na nářadí, lavičky, …
 • Za bezpečnost svých svěřenců ručí vedoucí skupiny. Všichni cvičenci by měli být řádně pojištěni proti úrazu. Členové Sokola, kteří vyplnili řádně přihlášku a zaplatili členský a oddílový příspěvek dle platného ceníku, jsou pojištěni. Pro zajištění bezpečnosti svých svěřenců by měl vedoucí nosit mobilní telefon. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, na okně vedle vchodu do tělocvičny z šatny u jeviště. Veškeré úrazy je nutné zapsat do „Knihy úrazů“. 
 • V šatně, umývárně i na WC udržují cvičenci pořádek a neplýtvají vodou.
 • V šatně se cvičenci po skončení cvičební jednotky nezdržují, uvolní místo dalším skupinám a odchází z budovy sokolovny, aby nerušili další skupiny, které cvičí v tělocvičně
 • Vedoucí oddílu nebo cvičební jednotky zkontroluje při odchodu, zda nezůstala puštěná voda, rozsvícená světla a otevřená okna, či nezamčené dveře v některé místnosti v budově
 • Jestliže je budova dále neobsazena, vedoucí oddílu, který opouští budovu, zamyká použité vstupní dveře do budovy
 • Klíče od budovy obdrží vedoucí oddílu proti podpisu.
 • Vedoucí oddílu nebo cvičenec před zahájením cvičební hodiny uzamče vchod do budovy.
 
 
Tento provozní řád nahrazuje provozní řád platný od 01.01.2023.
 
 
Jana Kosíková – starostka T.J.  v.r.
 
Všichni vedoucí jednotlivých oddílů jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem. 
 
Správce budovy tel. 731 603 843 – k nahlášení závad v budově
 

 

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

 

 

Návštěvnost stránek

036731