Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

 

Historie Sokola v českých zemích

 

 Z  historie  Tělocvičné jednoty Sokol  Moravské Knínice

od  roku  1912  do roku 2012

Rok 2012 je rokem, který je naplněn historickými výročími vztahujícími se k Sokolu. Před 150 lety v roce 1862 byla v českých zemích založena Dr. Miroslavem Tyršem tělocvičná jednota Sokol. 100 let uplyne letos od založení TJ Sokol v Moravských Knínicích. Do triády důležitých milníků je nutno vzpomenout i 90 roků od položení základního kamene pro stavbu knínické sokolovny. Pojďme si proto historii, činnost a členy TJ Sokola Moravské Knínice postupně připomenout.

 1912

Kronika Sokola Moravské Knínice“ těmito  slovy se začíná  psát nová kronika Sokola Moravské Knínice. 15.srpna 1912 se sešel v hostinci Jana Dvořáčka č. 54 užší kroužek mladých nadšenců, kteří se rozhodli založit v naší obci Tělocvičnou jednotu Sokol. Za tímto účelem pozvali řečníka bratra Kůru z Králova Pole a Tělocvičnou jednotu Sokol z Kuřimi.  Byli to: František Večeřa z č.22, z Josef Helán č.15, Robert Vašek z Kuřimi č.237, František Večeřa č.17, Tomáš Vejrosta č.65 a Josef Dvořáček č.54.

Na této schůzi zastoupena Kuřimská jednota v čele s jejím starostou Eduardem Orátorem č. 82 a značným počtem členů místní "Národní jednota". Bratr Kůra vysvětlil ve své řeči význam sokolstva. Členové zdejšího odboru Národní jednoty, zvláště učitelé, se snažili zmařit založení Tělocvičné jednoty, ale marně. Za bouřlivé debaty byla jednota založena.

 Starostou jednoty byl zvolen Jan Honzárek z č.11, jednatelem Josef Klíma - učitel z č.99. Do výboru byli zvoleni: František Večeřa č.22,Josef Bárta č.133, Fabián Honzárek č.42, Václav Kučera č.63, Josef Helán č.15, Josef Kučera č.49, Tomáš Vejrosta č.65, Antonín Hofmann č.96, Jan Malý č.88, Blažej Fajt.č.101, Václav Lazar č.30, František Veselý č.90, František Kučera č.23.

V témže roce zakoupila jednota tělocvičné nářadí: hrazdu, koně, bradla a 2 žíněnky, za vypůjčené peníze z kuřimské záložny v hodnotě 662 korun. Cvičitelem  členstva byl bratr František Pindrič z Kuřimi č.21, který k nám docházel 2 x týdně. V zakládajícím roce měla tělocvičná jednota 42 členů.

První veřejné cvičení pořádala jednota dne 12.září 1912 na Loučkách. Dále zakoupila jeviště v hodnotě 875 korun, na kterém se hrálo divadlo v hostinci č.54.

Pokladna vykazovala 626 korun 79 haléřů příjmu a 445 korun 86 haléřů vydání.

 1913

V roce 1913 byl založen zábavní odbor, který měl na starosti zaopatřit jednotě nové zdroje příjmů. Jeho přičiněním byly dluhy v tomto roce zaplaceny. Veřejné cvičení pořádané v témže roce ukázalo, jaký kus práce za pouhý jeden rok jednota vykonala. Byli k nám zváni řečníci jak z Tišnovské, tak i Brněnské župy.Členové jednoty se zúčastnili sokolského sletu v Novém Městě na Moravě, veřejného cvičení v Kuřimi a v Malhostovicích.

Při založení jednoty v r.1912 se skládal výbor z většiny členů Národní jednoty, neboť tito nás počtem přehlasovali. V tomto roce však přešel výbor do rukou Sokolů.

Starostou jednoty byl zvolen František Večeřa č.22, místostarostou Jan Malý č.8, jednatelem Robert Vašek č.157, náčelníkem Josef Helán č.15, pokladníkem Václav Lazar.č.30, členy výboru Blažej Fajt č.101, Antonín Hofman č.96, Fabián Honzárek č.42, Josef Klíma č.99, Josef Dvořáček č.54, Tomáš Vejrosta č.65, Čeněk Češka č.69 a Václav Kučera č.63.

Toho roku se konaly přípravy na brněnský všesokolský slet s následujícím pořadem: petrohradská prostná, hlavní nářadí, kůň volný, skok daleký, vrh koulí atd.

1914 - 1918

Roku 1914 byl ve znamení již zmíněného všesokolského sletu, kterého se činně zúčastnili i členové naší jednoty.

Dne 26.července 1914 byla v Rakousku vyhlášena částečná a dne 31.července všeobecná mobilizace, dle níž museli do 24 hodin narukovat všichni muži vojáci od 21 do 42 let. Většina členů narukovala do této první světové války a tím byla činnost jednoty až do r.1918 úplně zastavena. Ze světové války se nevrátili tito bratři: Vladislav Panáček č.13, Jan Vejrosta č.65, František Halouzka č.112 a František Lazar č.117.

V roce 1918 spravovali jednotu titéž činovníci jako v roce 1914. Dne 29.listopadu 1918 byl založen ženský odbor. Ženy cvičily nejen prostná, ale i na nářadí. V zimě se cvičilo v hostinci č.54, v létě na dvoře domu č.15. Poprvé  vystoupilo  5  našich  sester  na veřejném  cvičení,  které se konalo na podzim r.1918. 

1919

Dne 11. května 1919 se konala slavnost ku příležitosti předání praporu jednotě. Řečníkem byl bratr Pištělák z Brna. Ženy z Tišnova cvičily kroměřížská prostná a naši muži prostná sletová z roku 1914. Dvanáct krojovaných párů /v národních krojích/zatančilo několik tanců.Poté odevzdaly Amálie Vlčková č.54 a Anastázie Vašková č.157 jednotě sokolský prapor, který jí darovaly. Starosta Sokola František Večeřa č.22 převzal prapor a předal jej praporečníkovi. Pak skládali členové jednoty sokolský slib, čímž byla slavnost ukončena.

 1920

 V roce 1920 v důsledku značného vzrůstu počtu členů pomýšlela jednota na postavení vlastní sokolovny. Byl zřízen stavební výbor, který měl najít vhodné místo pro stavbu. Kuřimská jednota, která měla méně členů než my, chtěla s námi postavit společnou sokolovnu na Rybnících za hřbitovem, které ještě tehdy patřily velkostatku Veveří, jehož majitel pan De Forest byl ochoten nám nechat asi deset měřic. Stavební výbor však nedoporučil jednotě společnou sokolovnu a vyhlédl místo v bývalé farské zahradě proti škole.

V roce 1920 ku příležitosti narozenin prezidenta republiky T.G.Masaryka bylo sehráno divadlo Maryša. O velikonocích se hrálo dětské představení Chytrý Honza a zlý Djafar. Na vánoce se hrála tři divadla: V tichém hnízdečku, Silvestrovská noc, Na statku a v chaloupce. VII.všesokolského sletu, který se konal v Praze, se zúčastnilo i l4 našich členů.

1921 – 1930

R.1921 byl v jednotě založen hudební kroužek, zvaný Křeni. Kapelníkem byl Josef Dvořáček č.54. Kroužek měl 11 členů. Křeni vystoupili poprvé 22. ledna na sokolském plese, 16.ledna koncertovali na náměstí v Koutě. Členská schůze konaná 26.11. rozhodla, že sokolovna bude postavena na Loučkách, v místech, kde se nyní nachází, protože farskou zahradu mezi tím koupili Jan Honzárek č.11, František Chlubný č.64 a Antonín Hofman č.96. Obec darovala Sokolu stavební místo, veškeré dřevo a obnos 32 tisíc Kč (12 tisíc Kč nájem z honitby a 20 tisíc Kč bezúročnou půjčku).

Počátkem roku 1922 se začalo s přípravami na stavbu sokolovny. Byla vypsána veřejná soutěž a 8.července práce zadány jednotlivým uchazečům. Byl svážen materiál, kácen les Batelov, lámáno kamení na Býčině, kopán písek z Böhmové kopaniny. Rovněž bylo provedeno odvodnění potoka pod sokolovnou. Slavnostní položení základního kamene se mělo konat 16. července, ale pro špatné počasí se slavnost  uskutečnila až 6. srpna 1922 a  listina o poklepu byla uložena ve zdi sálu a označena mramorovou deskou. Stavba byla dokončena již 10.12.1922 ! Stavbu řídil František Vejrosta č.160. Do nové sokolovny bylo nakoupeno tělocvičné nářadí, kulisy, do sálu dvoje železná kamna, sál byl osvětlen petrolejovými lampami zvanými bleskovky. Venkovní cvičiště bylo osázeno po stranách stromy a kolem silnice živým plotem.

V roce 1923 byl přijat za sokolníka Emanuel Vlček. Místní školní rada zakoupila veškeré nářadí, a za to jí Sokol vyhradil právo, že školní děti mohou sokolovnu používat jako školní tělocvičnu.

Rok 1924 byl velmi tíživý. Výbor se zaobíral bez ustání otázkou splácení dluhu, který byl na stavbě sokolovny a činil při jejím dostavění 50.000,- Kč směnečných a 50.000,- Kč knihovních.Situace byla taková, že jednota vyzvala své členstvo k upisování bezúročných půjček.Členové nezklamali a v následujícím roce upsali na půjčky značné obnosy. I obec poskytla bezúročnou půjčku ve výši 20.000,- Kč.

VIII.všesokolského sletu, konaného roku 1926 v Praze se zúčastnilo z naší jednoty 21 členů a 3 dorostenky.

Dne 11. června l928 vítalo naše členstvo prezidenta republiky T.G.Masaryka, když projížděl Kuřimí. Dne 11. srpna se zúčastnila naše jednota i s hudbou slavnosti otevření sokolovny v Kuřimi.

Rok 1930 byl běžným rokem v sokolském životě. Jako každý rok byl volen starosta a výbor jednoty. Roční bilance činila v příjmech a výdajích do 15.000,- Kč. Tato částka se nemění po dobu několika let. Nejinak je tomu i v členské základně, která se pohybovala kolem 110 členů

1931 – 1940

V roce 1931 byla převedena knihovní půjčka 50.000,- Kč z Kontribučenské záložny v Tišnově do místní občanské záložny a touto konverzí byl jednotě snížen úrok o 1%, tj. na 5%. Dne l4. června se konal u sokolovny župní hasičský sjezd na oslavu padesátiletého trvání našeho hasičského sboru. 27. června byla uspořádána u sokolovny krajská výstava dobytka a hospodářských strojů. Tato výstava přinesla jednotě čistý zisk 5.000,- Kč.

V roce 1932 se konal IX.všesokolský slet, kterého se zúčastnilo 11 našich cvičenců. Poslední sletový den byl určen pro vojenské útvary a měli na něm podíl také naši spojenci, tj. vojáci jugoslávští a rumunští. Po sokolníku Emanueli Vlčkovi byl přijat za sokolníka Jindřich Kučera č.100, s nímž byla sjednána smlouva.

V roce 1933 - 21. května se konala u sokolovny slavnost svěcení praporu čsl.církve. Čestným členem jednoty byl jmenován Fabian Honzárek č.42. Dne 25. června se konala oslava dvacetiletého trvání naší jednoty, ačkoli to bylo již 21 let.

Dne 10. března 1934 byl v naší sokolovně poprvé promítnut zvukový film "Na západní frontě klid" od Remarqua. Tomáš Kučera č.38 daroval jednotě bezúročnou půjčku 700,- Kč, Viktor Stoupal   z Brna obnos 30.000,- Kč a místní školní rada 8.000,- Kč. Z těchto darů byla sokolovna důkladně opravena. Bylo v ní zařízeno ústřední topení, pořízeno nové jeviště a pod jevištěm byla upravena místnost pro výčep, dále byla obnovena v sále podlaha. Jednota uzavřela s Hasičskou pojišťovnou        v Brně smlouvu na povinné ručení na 10 let a tím bylo pojištěno nejen členstvo, ale také i hosté proti úrazu jak v sále, tak i na cvičišti. Přestože sokolovna byla krásně upravena, činnost tělocvičná byla nepatrná pro nedostatek cvičících.

1. dubna 1936 zemřel ve věku 45 let dlouholetý činovník,čestný člen naší jednoty, ruský legionář, učitel Antonín Kučera č.168. Jeho vojenského pohřbu se zúčastnila celá naše jednota, legionáři, učitelé a lidé ze širokého okolí. Dne 3. května se u sokolovny konala hospodářská výstava dobytka. V tomto roce byla upravena cesta z uličky k sokolovně a přes potok byl postaven most. Do té doby byla na jeho místě pouze lávka.

13. června 1937 se konaly u sokolovny oslavy k 25. výročí založení naší jednoty. Oslav se zúčastnila i jednota kuřimská. Na veřejném cvičení cvičili i zakládající členové.  4. července 1937 byla odhalena na naší škole pamětní deska zemřelému učiteli Antonínu Kučerovi.

7. května 1938 skládalo 49 členů sokolský slib. 1. května se zúčastnilo 8 sester okrskového bodování v Kuřimi a všechny dosáhly potřebného počtu bodů k X. sletu. 19.června se 8 dorostenek zúčastnilo župního sletu v Novém Městě na Moravě a 25. června tyto dívky odjely na Všesokolský slet do Prahy. Dne 16. července byl v sokolovně uvítán náš rodák František Mrkos z Chicaga, který se zúčastnil s americkými sokoly X. všesokolského sletu a pak navštívil naši vesnici, ve které nebyl již 30 let. 22. září byla vyhlášena mobilizace proti Německu a 1.9.1939 započala se mezi Německem a Polskem válka.

Léta po Mnichovu 1938 byla léta spojená se strádáním a útrapami naší jednoty i jejich samostatných členů. Nejprve po mobilizaci v září 1938 bylo v sokolovně ubytováno naše čs. vojsko, poté v době Protektorátu si zřídila kuřimská Zbrojovka z naší sokolovny skladiště. Řada členů jednoty za svoji činnost během II. světové války  položila své životy.                                                                             

Dne 20. července 1940 se konala výstava dobytka u sokolovny. Zrušením dělnické tělocvičné jednoty z nařízení okresního úřadu v Tišnově připadlo tělocvičné nářadí naší jednotě. Po Jindřichu Kučerovi se stal sokolníkem  od 1. září 1940  František Pacek č. 67 až do r.1946, kdy odešel do Brna.

1941 – 1950 

V roce 1941 byl stanoven výborem sokola členský příspěvek ve výši 20,- Kč. První kniha zábavního odboru,  která vykazovala činnost, se během okupace nebo fronty ztratila, a proto v tomto roce byla založena nová. Na jaře byla zřízena ve vestibulu sokolovny šatna. Do té doby se šatstvo ukládalo u sokolníka ve světnici.

14. dubna  byla úředně zastavena činnost Sokola v celém Protektorátě.  4. října byl v Kounicových kolejích  v Brně popraven člen naší jednoty bratr Oldřich Vlk č. 191.  

Od dubna 1941 do května 1945 nevykonávala tělocvičná jednota žádnou činnost.  

V dubnu 1945 přiblížila se fronta od východu k Brnu, které bylo bez přestávky bombardováno a 25. dubna sovětským vojskem obsazeno. Také naše vesnice byla 25. dubna bombardována, protože se zde usadilo německé vojsko. 30. dubna zahynuli při výbuchu granátu br. Oldřich Kučera č. 68, jeho otec Antonín Kučera č. 68, br. František Dubský č. 143 a Šimon Ondráček č. 89.    

8. května odjeli z naší vesnice němečtí dělostřelci a berlínská pancéřová divize.    

9. května opustilo vesnici poslední německé pěší vojsko. Týž den odpoledne byl zabit granátem Miroslav Kratochvíl č. 41 a v Řečkovicích br. Jan Pleskač č. 6. V Dolní brance byl vyhozen most přes potok  nacisty a celá řada domů okolo byla  značně poškozena.  Mezi  nimi  i naše sokolovna. V 17hod. 30 minut vtáhli  k nám  Rumuni z  Písků, Močidel a Přední Bukovinky. Lidé jim šli vstříc s československým praporem a bílou vlajkou.    

Po osvobození v květnu 1945, po více jak čtyřleté přestávce způsobené tím, že činnost Sokola byla úředně zastavena, zahájila nově jednota opět svoji činnost a starostou byl tenkrát zvolen Ladislav Pleskač č.p. 6.    

Maximální aktivitu v této době vyvíjel tzv. „Zábavní odbor“, který za půl roku od července – prosince 1945 uspořádal celkem 6 tanečních zábav, dožínky, 2 divadla, tělocvičnou akademii dospělých i žáků. Cvičilo 25 mužů, 15 dorostenců, 39 žáků, 25 žen, 40 dorostenek a 44 žákyň. Členské příspěvky byly stanoveny na 20 Kčs ročně. Majetek jednoty byl oceněn na 420 410 Kčs.    

Dne 1. července 1945 byla provedena  po  domech sbírka darů pro Sokol,  při které se vybralo 40 505 Kčs. Čistý zisk z hodů činil 25 130 Kčs 40 h, z dožínků potom 37 478 Kčs 1O hal., z Martinských hodů 13 105 Kčs. Těmito obnosy se zaplatily veškeré dluhy, jak směnečné, tak  i hypotékové.Také zbytek bezúročných půjček byl vrácen 1. listopadu byla zavedena nová měna. Klavír, který byl zakoupen v této době, stál 40 000 Kčs, byl placen polovinou ve staré a polovinou  v nové měně.    

V r.1946 byla rozšířena galerie stolařstvím br.Emila Rouči za obnos čítající celkem    14 173 Kčs. Rozhlasové zařízení bylo pořízeno za 18 200 Kčs. Loutkové divadlo bylo koupeno od prof. Petrů ze Svitav dle vzoru Matěje Kopeckého za 16 325 Kčs. První loutkové divadlo se hrálo 15. října, a to Princezna včelka a vyneslo 775 Kčs. Po Františku Packovi, který se odstěhoval do Brna, se stal sokolníkem Jan Šín - obuvník, s měsíčním platem 200 Kčs. Členská základna čítala 257 členů.           

8. června 1947 bylo pořádáno okrskové cvičení k oslavě 35 letého trvání jednoty a 25. letého postavení sokolovny. Na této slavnosti hrála 19-ti členná kapela za obnos 6.771 Kčs, kromě toho ještě 2 večeře a ½ hl piva. 

Dne 18. ledna 1948 se konala valná hromada za účasti 88 členů. Starostou byl zvolen Ladislav Pleskač č. 6, místostarostou Karel Škára č. 170, jednatelem Vladimír Kudláček č. 99, vzdělavatelem Martin Nebesáček č. 153, náčelníkem Josef Vejrosta č. 156, náčelnicí Zdeňka Kučerová č. 168.    

Dne 22. března byl k usnesení české obce sokolské utvořen akční výbor do něhož byli zvoleni: Martin Nebesáček č. 153, Ludvík Malý č. 20, Josef Houbal č.178 a Zdeňka Kučerová č.168. Všechny tyto členy sokolského akčního výboru schválil místní akční výbor. 

27. května pořádala jednota veřejné cvičení, které se konalo ve znamení XI. Všesokolského sletu. Tohoto se z naší jednoty zúčastnilo 74 členů, 21 dorostu a 13 žáků.   

Dne 15. června   podala  jednota  žádost  o  přístavbu  k  sokolovně s inv. částkou 480 000 Kčs.     

Dne 11. srpna byla ustavena očistná komise, jíž tvořili: starosta, vzdělavatel, náčelníci a dále za akční výbor Národní fronty Jan Máčka č. 155, Jaromír Pacek č. 201, Jan Kučera č. 38 a Jaroslav Kučera č. 125 .  Bylo upraveno jeviště nákladem 16 000 Kčs a plat sokolníka byl zvýšen na 400 Kčs.    

1. 8. 1949 přijat nový sokolník Ferdinand Obůrka s měsíčním platem 400 Kč.    

Dne 22.července zemřel František Večeřa č.22, zakládající člen jednoty, který svým vlivem přispěl v roce 1922  ke stavbě sokolovny.    

V roce 1950 se předsedou Sokola stává bratr Jaroslav Pacek č.p. 201.

 

1951 – 1960

Podle rozhodnutí sjezdu Č.O.S. v r. 1951 byli 15-ti letí dorostenci přijímáni za členy jednoty. Byl zakoupen vysavač prachu za 9.185 Kčs. Dne 3.září zemřel Tomáš Kučera č.38, který finančně podporoval jednotu v těžkých dobách. Koncem roku měla jednota 226 členů.

 

Z důvodů malého prostoru v sokolovně při některých oslavách a na návrh starosty Sokola bratra Jar.Packa č.201 se začalo s přístavbou sokolovny dne 23.srpna 1952. Práce byly prováděny svépomocí občanů a členů Sokola. KNV v Brně poukázal na přístavbu sokolovny 100 tis. Kčs. Za rok 1952 bylo odpracováno na přístavběsokolovny cca 13 000 hod.

 

Celý r.1953 se pracovalo na přístavbě. Práce byly prováděny svépomocí členů jednoty, a to  jenom v sobotu odpoledne a v neděli.

Od 2.října 1954 se stal sokolníkem Drahomír Benýšek. Cvičení navštěvovaly pouze ženské složky. Muži z neznámých důvodů se cvičení nezúčastňovali.

 V r.1955 bylo povoleno JZD uskladnit obilí na dosušení v prostorách sokolovny. Velký sál však musel zůstat prázdný a být připraven na cvičení. Na výborové schůzi 20.7. bylo ujednáno s osvětovou radou pořádání filmových představení v sokolovně za poplatek 50,- Kčs za jedno představení. Pořádání schůzí KSČ v sokolovně za poplatek 20,- Kčs nebo dodání topiva. Dne 9.října bylo pořádáno okresní veřejné cvičení, na kterém cvičilo vojsko, Svazarm a Sokol.

Dne 26.února 1956 rozhodla výroční schůze, aby veškeré práce spojené s přístavbou sokolovny byly ukončeny do 31.června.  Celá přístavba byla skutečně ukončena  v roce 1956 a představovala    cca 13.000 brigádnických hodin.

Na kapacitu sokolovny byl vyměřen kotel ústředního topení za 7.106,64 Kčs. Do týdenní školy cvičitelů byli navrženi V. Simetingerová č.106 a Vlastimil Večeřa č.139.

Dne 15.prosince bylo dáno do provozu kino v sokolovně. Promítací přístroj zakoupila místní osvětová rada. Hrálo se ve středu a v sobotu.

Dne 4.května 1958 pořádala jednota tělocvičnou akademii a dne 6.července veřejné cvičení. Kino bylo přestěhováno do malého sálu. V tomto roce byl také založen oddíl stolního tenisu.

Dne 8. března 1959 pořádá tělocvičná jednota akademii,které se účastní 64 cvičenců. Celkem 114 cvičenců vystpupilo na veřejném cvičení 14. června. Okresní spartakiády ve Střelicích se účastní téhož roku 88 cvičících. Při žních pomáhali někteří členové při mlácení obilí. Jednota se přihlásila  do soutěže tělovýchovných jednot o putovní vlajku  ÚV ČSTV. Dne 8.listopadu 1959 se zúčastnila jednota Štafety přátelství, která probíhala naší vesnicí.

Výroční schůze v listopadu za účasti 70 členů jednoty zvolila tyto zástupce: předseda Jaromír Pacek č.201, místopředseda Josef Vejrosta č.156, jednatel Josef Helánč. 174, náčelník Roman Šeptun č. 164, náčelnice Drahomíra Rubínková č. 58, kulturní pracovník Naďa Šindelková č. 164 a Jaromír Fajt č.80, hospodář Eduard Marek č. 22, správce budov Vlastimil Večeřa č. 139.

Dne 23.dubna 1960 se započalo s vytrháváním podlahy v sále a tato byla nahrazena parketami. Cvičiště bylo oploceno, práce byly provedeny brigádnicky. Dne 29.května pořádala jednota veřejné cvičení, na kterém cvičilo 15 mužů, 18 žen, 12 dorostenců, 12 dorostenek, 12 žáků a 22 žákyň. Tito cvičenci se zúčastnili i okrskového cvičení ve Veverské Bítýšce. Na krajské spartakiádě v Brně vystoupilo z naší jednoty 14 mužů, 18 žen, 7 dorostenců, 10 dorostenek, 8 žáků a 6 žákyň.

Na II.celostátní spartakiádě v Praze v roce 1960 cvičilo spartakiádní skladby z naší obce celkem  49 cvičenců z toho: 5 mužů, 18 žen, 7 dorostenců, 7 dorostenek, 8 žáků a 4 žákyně.

1961 - 1970

Dne 1.června 1961 si hrstka nadšenců domluvila první přátelský zápas v kopané se Sokolem Chudčice. Hrálo se v Chudčicích na hřišti pod lesem. Začátek byl stanoven na 16.30 hod a naši hráči zvítězili 6 : 4. Rekvizity /takto psáno v kronice/ na tento zápas jim ochotně zapůjčil Spartak Kuřim - oddíl kopané.

Nadšení z úspěchu našlo odezvu u široké veřejnosti a výbor Sokola rozhodl o zakoupení vybavení pro 11 hráčů a l kopací míč.

Sestava tohoto utkání: L. Kudláček,  D.Veselý, R. Rašovský,  Z. Smetana,  I. Koláček,  J. Koláček, J. Kučera,  J. Lazar, J. Vejrosta, V. Lazar, S. Smetana, M. Hurzan.

Dne 1. října se započalo s budováním fotbalového hřiště. Celkový náklad na hřiště i s brankami  a sítěmi činil 8.109,16 Kčs. V měsíci říjnu odešel sokolník Drahomír Benýšek a místo něj nastoupila Božena Malásková z č.130. Pro zařízení klubovny byl zakoupen nábytek v ceně 3.000,- Kč. Členové jednoty odpracovali na brigádách v JZD 3.650 hodin, na zvelebovacích pracích 2.089 hodin a na tělovýchovných zařízeních 1.860 hodin.

Z rozhodnutí výboru Sokola se dne 3.ledna 1962 s okamžitou platností zastavuje promítání filmů v prostorách sokolovny, neboť Osvětová beseda Moravské Knínice dluží Sokolu za nájemné z promítání filmů cca 5.000,- Kč. Z důvodů nedostačujících dosavadních prostor na skladování uhlí bylo rozhodnuto o výstavbě sklepa pod jevištěm a šatnami. Práce byly provedeny brigádou a započalo se 17.2.1962.

K 50-ti letému výročí založení Sokola a 40-ti letému trvání sokolovny se pořádal dne 23.června v sokolovně slavnostní kulturní večer. Dne 24.června pořádal Sokol na oslavu 50-ti letého trvání veřejné cvičení všech složek. Celkem vystoupilo 95 cvičících s doprovodem klavíru a dechové hudby. Večer byla lidová veselice. Pro generální opravu školy bylo po prázdninách vyučováno v sokolovně.

Po úspěšném prvním roce kopané byl přijat návrh přihlásit se do soutěže kopané. Oddíl byl zařazen do základní 4.třídy.Členové jednoty odpracovali cca 8 tisíc brigádnických hodin.

Dne 24.února 1963 byl uspořádán přebor jednoty v lyžování. Dne 3.března byl uspořádán dorostenecký přebor ve stolním tenise. Bylo dokončeno  fotbalového hřiště včetně dostavby nové šatny a koupelny vedle jeviště. Dne 14.dubna sehráli naši fotbalisté mistrovský zápas poprvé na novém hřišti při utkání s fotbalisty z Lomnice. Naši zvítězili 5 : 1.

V roce 1964 provedl Komunál v Kuřimi vymalování sokolovny nákladem 3.500,- Kč. V tomto roce se naši fotbalisté probojovali do 3.třídy. Bylo také utvořeno družstvo dorostenců.

Dne 30. května sehrálo naše mužstvo přátelský zápas s oddílem ZKL Brno – 9-ti násobným mistrem ČSSR v hokeji. ZKL Brno nastoupilo v sestavě: Jiřík, Nadrchal, Meixner, Kepák,Vaněk, Potsch, Černý, Danda, Bubník, Bouzek, Skopal. ZKL Brno zvítězilo v poměru 4 : 2.

V roce 1965 odstupuje z funkce trenéra Josef Vejrosta č. 156. Tuto funkci přebírá Josef Tvrz z Kuřimi. V tomto roce byl založen  oddíl žáků v kopané. Činnost jednoty je zaměřena zejména na nácviky skladeb III. celostátní spartakiády.

Nácviky jsou prováděny na okrskové spartakiádě ve Šlapanicích a okresní spartakiádě v Oslavanech.

Třetí celostátní spartakiády konané 1.7.1965 v Praze se zúčastnily dvě dorostenky a 10 žen.

V srpnu složil funkci  předsedy tělovýchovné jednoty Jaromír Pacek, který tuto zastával od roku 1950. Na jeho místo nastoupil do příští výroční schůze místopředseda Vladimír Kudláček č. 20.

V r. 1966 se starostou sokola se stává Vladimír Kudláček. Byla provedena přípojka vodovodu do sokolovny. V rámci oslav pětiletého trvání kopané v naší obci sehrálo naše mužstvo mezinárodní střetnutí s rakouským týmem TC Dobling. Utkání se konalo 16.7. a rakouští hosté se zúčastnili v neděli i tradičních hodů. Naši zvítězili 6 : 1. V tomto roce postoupilo naše mužstvo do okresního přeboru v kopané, dorostenci se umístili  na l.místě, žáci na místě třetím.

1971 - 1980 

70. léta byla  činnost jednoty převážně ve sportovní činnosti zaměřena na kopanou, kde byla do okresních soutěží zapojena až 3 družstva a fotbal tehdy dosáhl svého vrcholu. Do základní sestavy jednotlivých ročníků pravidelně patřili hráči: Kučera František,  Zdeněk Ondráček, Radek Fajt, Jaroslav Fajt, Lumír Bárta, Jan Vlček, Josef Císař, Vladimír Hanák, Oldřich Koláček, Ladislav Pleskač, Jaromír Helán, Josef Simetinger, Milan Pláteník, Jan Zavřel, František Dvořák, Oldřich Ondráček,  Marian Volkner, Mirek Pleskač, František Císař, Jindra Gáll.

Mimo fotbalový kolektiv ovšem rovněž v Sokole působí i oddíl základní rekreační tělesné výchovy(ZRTV), který umožňoval svým členům zejména v zimních měsících aktivně si zacvičit. Nelze zapomenout ani na ochotnický divadelní spolek, který nacvičil a s úspěchem veřejnosti předvedl řadu zdařilých divadelních vystoupení (např. Lucerna, Výtečníci, …).

Výroční schůze dne 16.2.1975 se zúčastnilo pouze 39 členů tělocvičné jednoty, dále zástupci všech složek NF a zástupce patronátního JZD Budovatel. Zvolený výbor: předseda Vladimír Kudláček, místopředseda Josef Kučera, tajemník Jiří Lazar, hospodářka Marie Koláčková, náčelníci Naďa Šindelková a ing.Zdeněk Laicman, předseda revizní komise Eduard Marek.

K 31.3.1975 byla potvrzena výpověď paní Flusové z funkce sokolníka a dohodou ve výboru byla uzavřena smlouva s Marií Pánovskou.

V roce 1975 cvičení probíhá ve všech složkách. Zvláště intenzivní je cvičení rodičů s dětmi pod vedením Nadi Šindelkové. Je zpracován projekt na přístavbu kuchyně a jídelny ve spolupráci s JZD. Byla dokončena rekonstrukce jeviště, kterou hradil v plné výši Kulturní odbor ONV Brno - venkov. Divadelní soubor pod vedením paní Šindelkové byl velmi úspěšný na divadelní okresní přehlídce ve Vojkovicích.

V roce 1976, vstupem našeho patronátního JZD Budovatel do JZD Družba se sídlem v Čebíně, ztratila zamýšlená přístavba kuchyně smysl a plány, vypracované rok před tím, byly uloženy k případnému pozdějšímu využití.

V  roce 1979 byl založen a do mistrovských okresních soutěží přihlášen nově vzniklý oddíl stolního tenisu. Dne 13.10.1979 byl sehrán historicky první mistrovský zápas. Tento byl odehrán  na stolech našeho soupeře z Lažánek. V utkání jsme podlehli 5 : 13 a nastoupili jsme v sestavě: Baťa Jiří, Vojanec Libor, Šacl Stanislav, Buchta Rudolf. K dalším zakládajícím členům, kteří v úvodním ročníku 1979/1980 nastoupili patřili: Pleskač Mirek, Ondráček Zdeněk, Máčka Luboš,  Buchta Zdeněk,  Koláček Ivan, Dvořák  František.

Družstvo se v prvním ročníku svého působení  v mistrovských soutěžích umístilo na posledním 11. místě  v  okresní soutěži z celkového počtu  11 účastníků, když  při své premiéře z  20 utkání dokázalo pouze  1x vyhrát při skóre 68 : 292. 

 1981 - 1990

V roce 1981 oddíl stolního tenisu uspořádal I. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Zúčastnilo se jej  26 hráčů ze 7 oddílů.

Od roku  1982 stál v čele Sokola František Kučera, místopředsedou je Vlastimil Pacek. Za toto období se podařilo v sokolovně zmodernizovat byt sokolníka, provést novou palubovku na jevišti, vybroušení a nalakování parket, provést výměnu střešní krytiny včetně oplechování, instalace hromosvodů.

V témže roce se pod vedením trenéra F.Kučery podařilo celku starších žáků v kopané zvítězit ve III. třídě okresních soutěží. Sestava celku: Sadil Radek, Jelínek Pavel, Zeman Jaroslav, Hanák Jiří, Kučera František ml., Obereiter Radek, Koláček Petr, Dvořák Petr, Cibulka Petr, Kučera Ivo, Merta Zbyněk, Belán Robin.

V roce 1983 pod patronací TJ Sokol a ve spolupráci s Lesním Závodem  Kuřim a JZD Moravské Knínice byl upraven terén pro lyžování na Strážné, který tak umožnil řadě místních zájemců o lyžování využít této možnosti v zimních měsících.

V roce 1985 byl zakoupen starší nákladní automobil a zahájena výrobní hospodářská činnost jako jeden z vydatných zdrojů příjmů jednoty.

IV. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu se účastní 34 hráčů z 11 oddílů a na stupně vítězů poprvé vystupuje domácí hráč – 2.místo ve čtyřhře Mirek Pleskač spolu s Pavlem Součkem z Tišnova.

K Mezinárodnímu dni dětí pořádá potom Sokol každoročně na malém hřišti před sokolovnou sportovní hry a soutěže v nichž si přišly zejména školní děti na své. Hlavními organizátory byli bratři Jaromír Helán a František Kučera.

Ve sportovní oblasti dosáhli stolní tenisté i na individuální ocenění, když kromě 2 zapojených celků v mistrovských soutěžích se dočkali i úspěchu v turnaji. V březnu 1986 ve Veselici okr. Blansko dokázal Mirek Pleskač v soutěži jednotlivců a ve čtyřhře spolu s Liborem Vojancem zvítězit, když posledně jmenovaný přidal ještě třetí místo v jednotlivcích. Sokolníkem je od roku 1986  pan Václav Kudláček.

„A“ mužstvo oddílu stolního tenisu v sestavě Pleskač Mirek, Koláček Ivan, Kohout Vladimír, Suchomel Josef postupuje v ročníku 1987/1988 z okresní soutěže do okresního přeboru II. třídy.

 Ing. Simetinger Josef se stává předsedou v roce 1988. Tělovýchovná jednota pokračuje dále ve výrobní hospodářské činnosti a prostřednictvím nákladní autodopravy získává další prostředky ke své činnosti a financování jednotlivých oddílů. K těmto, kromě stolního tenisu, který přihlašuje v tomto roce do mistrovských soutěží i družstvo žáků, oddílu kopané bývalých hráčů, ZRTV, přibyl ještě oddíl moderní gymnastiky. Tento pod  vedením sestry Vaníčkové  pracoval celkem v 7 kategoriích (předškolní děti, mladší žákyně  až po cvičenky III. a II. výkonnostní třídy) a zúčastnil se řady okresních, krajských  i celorepublikových soutěží a přeborů pořádaných svazem moderní gymnastiky, podílel se na programech oslav a veřejných cvičení pro rodiče a občany.

V polovině roku 1989 bylo započato s generální rekonstrukcí elektroinstalace. Na této akci se zúčastnil  snad  každý z členů  Sokola a  řada  občanů  obce.  Díky jim bylo možno dílo v hodnotě     150 000 Kčs  za 5 měsíců úspěšně dokončit.

Oddíl stolního tenisu v důsledku prací prováděných v sokolovně  odehrál celou první polovinu mistrovských soutěží  díky pochopení místního zastupitelstva na místním národním výboru.    

V měsíci lednu ( 20.1)  1990 byl konán reprezentační sokolský ples, kde byl veřejnosti poprvé po rozsáhlé rekonstrukci elektroinstalace předveden nový interiér sokolovny, který  důstojně reprezentuje obec.

Od 1.dubna se stává sokolníkem pan Vetiška František, který současně pokračuje dále v provozování výrobní hospodářské činnosti autodopravy.

15. června 1990  přechází  po více jak čtyřiceti letech Tělocvičná jednota SOKOL Moravské   Knínice   od   ČSTV   do   Československé   obce   Sokolské !

1991 - 2000 

Dne 15. března 1991 byl na valné hromadě zvolen tento výbor tělovýchovné jednoty: starosta ing.Simetinger Josef, místostarosta Koláček Oldřich, hospodář Kohout Vladimír, náčelníci Kučera Milan, Vithová Lenka, další členové výboru – Helán Jaromír, Císař František, Dvořák František, Fryčka Jaroslav, Pleskač Mirek, Vojanec Libor, Pleskač Ladislav.

V roce 1992 proběhla oprava střechy nad šatnami, vybroušení a nalakování parket v malém sálu. Bylo zahájeno provozování pohostinské činnosti panem Františkem Kameníkem v prostorách přísálí. Z tělovýchovné činnosti se velkému zájmu těší především u žen jóga, kterou vede Jindřiška Kohoutová.

Rok  1993 byl ve znamení velkých úspěchů stolních tenistů. Poprvé v historii jsme se probojovali  mezi nejlepší okresní elitu – do okresního přeboru I. třídy. Podařilo se to kvartetu Pleskač Mirek, Kohout Vladimír, Štourač Milan a Suchomel Josef. Na tento úspěch se podařilo navázat v podobě  organizace XII. ročníku Vánočního turnaje,  jehož se v tomto roce zúčastnilo rekordních 56 hráčů z 10 oddílů okresů Brno-venkov, Brno-město, Břeclav, Blansko, Jihlava. Od 1.12. začíná provozovat pohostinskou činnost pan Brázda Roman.

V roce 1994 dochází k pronájmu jedné z fotbalových šaten za účelem zřízení obchodu panu Romanovi Brázdovi. V tomto roce jsou prováděny práce související s vybudováním kurtů pro tenis, nohejbal a volejbal.

2. června 1996 za účasti výboru a členů TJ, starosty obce, sponzorů je slavnostně otevřen sportovní víceúčelový areál, který byl budován bezmála čtyři roky.

Vymalování celé budovy sokolovny jakož i instalace bočních zářivek ve velkém sálu byly kromě pravidelných  údržbářských prací budovy v roce 1997 hlavními z prováděných prací. Uzavřena smlouva s OÚ o využívání sokolovny pro potřeby základní školy.

V roce 1998 byla provedena oprava vstupní brány do dvora, oprava přípojky vody.   

Práce spojené s dokončením cílového stavu fotbalového hřiště byly stěžejními v roce 1999. V tomto roce jsou zahájeny nácviky žactva na XIII. Všesokolský slet. Účastníme se župního přeboru ve stolním tenisu, jehož pořadatelem je Sokol Rohozec. V žákovské kategorii odvážíme 3.místo zásluhou dvojice Freiberg Tomáš – Malásek Jan, v mužích rovněž 3. příčku vybojoval Milan Gabryš.  Díky  nápadu Ladislava Pleskače je založen oddíl badmintonu, který navštěvuje asi 10 členů.

23.března 2000 pořádá TJ Sokol ve spolupráci s OÚ koncert folkové skupiny Žalman & spol. 23.  dubna pořádá L.Pleskač I. ročník Velikonočního Miňon Cupu v badmintonu. Vítězem se stal Patrik Pleskač, druhý skončil Oldřich Koláček, na třetí příčce se umístil Milan Kučera. 3.- 6. července se pod vedením Mgr.Jany Halouzkové vystupuje těchto 5 žákyň na XIII. Všesokolském sletu v Praze : Zemanová Katka, Skříšovská Vendula, Sadilová Andrea, Pelikánová Lucie, Dulínková Veronika. 9.7. je slavnostně otevřeno nové travnaté fotbalové hřiště. Premiérovým  utkáním byl zápas mezi staršími pány a druholigovým celkem žen Zemanu Brno s výsledkem 5:4 pro domácí.

 

2001 - 2006

 

24.9.2001 je provedena první topná zkouška v plynové kotelně. Tímto datem je završeno dlouhodobé úsilí o plynofikaci budovy sokolovny. 9.12. byl uspořádán I. ročník Mikulášské laťky ve skoku do výšky. Tato akce se uskutečnila z podnětu J.Helána a J.Hanáka. Soutěží se účastní 18 aktérů ve  4 věkových  kategoriích. Nejvyšší laťku ve výši  155 cm zdolal Tomáš Kohout. 22.12. Konání jubilejního v pořadí již XX. ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu jehož se  účastnilo v soutěži dvouher a čtyřher 41 hráčů ze 7 oddílů regionu Brněnska. 1. Veselovský Vlastimil,  2. Vlček Dalibor,  3. Štourač Milan  – všichni hráči M.Knínic

 

V prosinci roku 2002 byla u příležitosti 90. let založení TJ SOKOL Moravské Knínice  uspořádána výstava na níž se nacházelo přes 600 exponátů přibližujících vývoj sokolského hnutí v obci. Jednotlivé expozice byly věnovány činnosti oddílů, spolků a kroužků působících při TJ. V rámci oblasti všesokolské zdatnosti se zde nacházely fotografie z  cvičení, akademií, sokolských sletů, spartakiád a dalších  veřejných vystoupení. Ze sportovních odvětví zde byla nejpočetněji zastoupena kopaná, dále stolní tenis, badminton, moderní gymnastika a atletika.  Samostatnou kapitolou byla expozice divadelního spolku, kdy  desítky fotografií, plakátů  a pozvánek přibližovalo atmosféru ochotnického divadla.Výstavu navštívilo v průběhu 5 návštěvních termínů přes 300 návštěvníků.

 

Knínický Petanque klub uspořádal 14. června 2003 z iniciativy zakladatele Knínického petanque klubu Tomáše Staňka  historicky I. ročník turnaje v tomto sportovním odvětví pod názvem Knípek Cup 2003. Hrálo se na 5 hracích plochách ve sportovním areálu za sokolovnou a soutěží se zúčastnilo 9 dvojic hráčů  a hráček. 1. Helán J.- Kučera Milan, 2. Pleskač Patrik - Panáček Z., 3. Staněk Tomáš - Pleskač L.Miňon.      V srpnu téhož rolu jsou zahájeny práce na rekonstrukci podlahové parketové plochy uvnitř sokolovny včetně nového laku jako povrchové úpravy. Průběžně jsou prováděny opravy střešní krytiny a další drobné stavební práce.

 

Jubilejní V. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu Miňon Cup 2004, konaný v dubnu  překračuje místní rozměr, neboť se jej účastní i hráči z Kuřimi a Svinošic v počtu 18. Pořadí dvouher: 1.Pleskač Patrik, 2. Kohout Tomáš, 3. Pleskač Ladislav.     Stolní tenisté se v dubnu nejenom účastní, ale i vyhrávají turnaj dvojčlenných družstev pořádaný TJ Sokol Boskovice, kde jsou hráči ze sokolských žup krále Jiřího a župy Pernštejnské. Tenisový oddíl uspořádal 11.9.2004 turnaj smíšených čtyřher s názvem Mix Cup2004. Turnaje se zúčastnilo 7 ryze domácích smíšených dvojic. Pořadí : 1. Kučerová V. – Koláček O., 2. Kšicová H. – Fryčka J., 3. Fryčková A. – Kučera M.

 

V červnu 2005 u příležitosti Dne dětí spolu s OÚ M. Knínice je pořádán jubilejní již  X. ročník „Atletického čtyřboje“  Tohoto oblíbeného sportovního podniku se zúčastnilo celkem 45 žáků a žákyň v 8 kategoriích (rekord soutěže).

 

XIV. Všesokolský slet 1.- 6. července 2006  v Praze byl vrcholem pro naše cvičence. Na „Rozkvetlé louce“  stadionu Evžena Rošického mezi 1538 cvičenek vykvetlo i devět žlutých kvítků, které se v té pestrobarevné záplavě rozhodně neztratily: A. Kosíková, S. Kahleová, S. Králíková, K. Staroštíková, E. Špačková, K. Řehořová, J. Helánová, T. Hanáková a V. Valíčková. Kromě výše uvedených jsme měli i  zastoupení ve skladbě mužů v podobě Jaromíra Helána, a ve skladbě žen, kterou kromě nácviku děvčat ještě zvládla  Jana Halouzková.

 

Špalcykloboj - na den sv.Václava 28.9. byla uspořádána z iniciativy I. Hledíka a J. Hanáka cyklistická sportovní akce pro děti a mládež jež obsahovala tři disciplíny : jízdu zručnosti, jízda pomalosti a jízdu na čas. Soutěží zúčastnilo 28 dětí v 5 kategoriích z M.Knínic, Kuřimi a Malhostovic. Vítězové jednotlivých věkových kategorií: Jana Slámová, Petr Hanák, Jaromír Večeřa, Adam Špaček a  Jakub Koláček. Každý z účastníků obdržel jako upomínku na tuto akci malý dřevěný špalíček na krk (proto název Špalcykloboj)

2007 – 2011 

 

Velikonoční víkend roku 2007 patří badmintonu. Premiérově byl pořádán i turnaj pro žactvo s názvem Badiboj. Mezi 11 mladými soutěžícími vyhrála v kategorii mladších žáků Tereza Hanáková a v kategorii starších žáků Václav Dvořák.

 

Instalace nové opony spolu s nezbytnými opravami jeviště, jeho vymalování byly provedeny v závěru měsíce dubna.

 

Nalezení a obnova divadelní tradice, to byla po dlouhých létech očekávaná dubnová premiéra divadelní hry Čarodějný bál v režii Ing. A. Vlčkové  a Mgr. J. Halouzkové za hudebního doprovodu Ing. P. Helana. V hlavních rolích se představili M. Kšica, J. Hanák, M. Kšicová a J.Helánová. Představení aplaudovaly přes dvě stovky diváků ve vyprodané sokolovně.

 

V. ročníku Knípek Cup v petanque se zúčastnil rekordní počet 58 soutěžících.

 

10. června se konal 12. ročník Atletického čtyřboje, kterého se tentokrát zúčastnilo 44 startujících žáků a žákyň v 8 kategoriích.

 

V září jsme byli pořadatelé Přeboru župy Pernštejnské ve stolním tenise.

 

Druhého ročníku cyklistických závodů Špalcykloboj se zúčastnilo 17  závodníků z Moravských Knínic a Kuřimi.

 

7. ročník Mikulášské laťky, soutěže ve skoku vysokém, se uskutečnil v neděli 2.12. a v sobotu 15.12. se konal již 26. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.

 

Nový rok 2008 jsme přivítali na kluzišti za sokolovnou.

 

V neděli 24. února 2008 uspořádal ochotnický divadelní soubor obnovenou premiéru hry Pavla Dostála „Výtečníci“. Bezmála tři stovky diváků mohly sledovat vynikající herecké výkony místních ochotníků, kteří hru nastudovali pod režijním vedením Ing. A.Vlčkové a  Mgr.J.Halouzkové za asistence Mgr.L. Špačkové a M. Slámové. Technické zázemí měl na starosti Ing. B.Kšica, hudbou doprovázel Ing. P.Helan. Hlavními protagonisty hry byla dvojice Richard (Marek Cibulka) a Pavel (Martin Kšica) spolu s postavou školníka (Jiří Hanák). Celkem však na podiu vystoupilo 19 skvělých ochotníků.

 

V březnu, dubnu, květnu a červnu proběhly již tradiční akce – Badiboj, Miňon cup, Knípek cup, Radiměř tour, Klobouková i Atletický 4 boj.

 

Sokolský slet pod Ještědem byl v červnu 2008 velkým svátkem pro naši TJ. Na libereckém stadionu vystoupila se skladbou Bossa Nova tato osmička knínických děvčat: S. Špačková, A. Kosíková, J.Helanová, K. Řehořová, S. Kahleová, E. Špačková, T. Hanáková, J.Hledíková pod vedením Mgr. Jany Halouzkové.

 

V budově sokolovny proběhla rozsáhlá rekonstrukce prostoru II. nadzemního podlaží. V boční galerii se opravila podlaha, elektroinstalace, byla vyměněna venkovní okna za plastová   a celé patro bylo vymalováno. Výše uvedené prostory jsou od 1.9.2008 využívány ke každodenní výuce žáků základní školy z důvodů její stávající rekonstrukce. 

19. října sehráli nejmladší kníničtí divadelníci, za pomoci dospělých, Medovou pohádku.       

 

V listopadu uspořádal v sokolovně svůj koncert Pavel Helan a Kapela, vystoupili na něm i hosté  Alice Holubová z Hradišťanu a Petr Bende. Součástí vystoupení byl křest premiérového CD s názvem Je(mně) příjemně. 

 

Mimo výše uvedené akce se v poslední třetině roku uskutečnily již tradiční Mix cup v tenise, Přebor župy ve stolní tenise, Špalcykloboj, Mikulášská laťka i Vánoční turnaj.

 

Nový rok 2009 jsme přivítali v sokolovně v pyžamech „Čuměním na bednu“ tzv. švédskou.

 

Příznivých klimatických podmínek v lednu 2009 bylo využito pro přípravu ledu na tenisových kurtech za sokolovnou, ale také k  montáži halogenových svítidel na stožárech tenisových kurtů.

 

Pravidelné akce prvního pololetí byly zpestřeny divadelním představením. Divadelní soubor nastudoval westernovou parodii Jiřího Brdečky Limonádový Joe aneb Koňská opera. Místní i přespolní diváci (a bylo jich za 3 víkendová představení více jak půltisícovky) se měli možnost v květnu na vlastní oči přesvědčit o umění  našich ochotníků. V rolích Joeho, Horáce, Douga, Winnifred, Tornádo Lou, Grimpa se představili Martin Kšica, Jiří Hanák, Marek Cibulka, Monika Pleskačová, Zuzana Králíková a Hanka Kšicová, Ivo Císař a dalších dvacet výborných knínických ochotníků. Na piano celé představení doprovázel Karel Dvořák. Režie se ujala již osvědčená dvojice Jana Halouzková a Alena Vlčková  za asistence Lenky Špačkové a Martiny Slámové. Scénu připravil Jiří Hanák.

 

Poslední dubnový víkend se  poprvé v historii zúčastnili naši stolní tenisté kvalifikace o postup  do krajského přeboru. V konkurenci celků TJ Holásky A, ČKD Blansko C a TTC Sokol Slavkov C  jsme obsadili 3. ( první nepostupové místo) s bilancí 1 vítězství a 2 porážek.

V sokolovně probíhá I. etapa opravy vstupu do budovy, oprava čelní stěny, výměna elektroinstalace a výměna hlavních dveří do sálu.

Mezi již tradiční sportovní akce poslední třetiny roku 2009 bylo zařazeno nově celostátní Sokolení. V sobotu 19.9. se otevřely dveře sokolovny a návštěvníci si mohli zasportovat nebo zhlédnout výstavu.

Celkem 54 dní v lednu, únoru a březnu 2010 se bruslilo na ledové ploše za sokolovnou.

5 tanečních lekcí pro začátečníky i pokročilé vedli manželé Kokotkovi

18. ledna 2010 se konal Tříkrálový benefiční koncert pro Indii

 

26.3. se konala VALNÁ HROMADA TJ SOKOL Moravské Knínice

 

Tradiční akce první poloviny roku se uskutečnily v březnu, dubnu, květnu a červnu - 4. ročník BADIBOJ, 11. ročník MIŇON CUP, 8. ročník KNÍPEK CUP, Radiměř tour, Klobouková a 15. ročník Atletický 4 boj.

O víkendu 15. a 16. května sehráli naši ochotníci hru Františka Ringo Čecha s názvem Dívčí válka

5.6. vystoupily mladší žákyně oddílu moderní gymnastiky na akci Sokolské Brno 2010 se skladbou "Učíme se rytmus".

 

V tenisové soutěži veteránů 2010 se družstvo ve složení : Dan Lípa, Z. Chlup, P. Skála a Aleš  Leicman umisťuje na 1.místě s bilancí 7 utkání  7 vítězství   zápasy 18 : 3   hry  263 : 113.

28.srpna se konala repríza divadelního představení Dívčí válka na knínickém Výletišti v rámci festivalu Knínice 2010 a setkání Mikroregionu Kuřimka

 

Na podzim se opět konal oddílový tenisový turnaj smíšených dvojic, 5. ročník Špalcykloboj, jubilejní 10. ročník Mikulášské laťky a 29. ročník Vánočního turnaje.

18. září se opět  uskutečnilo celostátní SOKOLENÍ jehož součástí bylo divadelní představení pohádky Šíleně prolhaná princezna, kterou sehráli mladší kníničtí ochotníci a děti.

 

V prosinci proběhla výměna dalších dvou dveří ve vestibulu sokolovny

V lednu 2011 se opět bruslilo na ledové ploše na tenisových kurtech a tancovalo na tanečním minikurzu manželů Kokoškových

 

SABL aneb Sokolská Amatérská Badmintová Liga odstartovala svůj nultý ročník se šesti zakládajícími družstvy, mezi které patří i TJ Sokol M. Knínice. Historicky první zápas 14.1.2011 mezi Českou a M. Knínicemi skončilo vyrovnanou remízou 4 : 4 při poměru setů 10:9..

 

V únor proběhla kompletní výměna kabelových rozvodu osvětlení jeviště.

 

Uskutečnila se velká brigáda na úklidu sokolovny i valná hromada členstva.

 

Badiboj, Miňon cup, Knípek cup, Klobouková, Radiměř tour i Atletický čtyřboj se opět proběhly v březnu až červnu.

 

Ve dnech 14. a 15. května 2011 patřila sokolovna divadelnímu umění. Režisérka vystoupení Jana Halouzková tentokrát využila pěveckých a interpretačních dovedností více jak 20 osvědčených knínických divadelníků a nechala v jejich podání zaznít melodie slavné švédské hudební skupiny ABBA. Představení si ve třech termínech nenechalo ujít více jak 600 domácích i přespolních diváků.

 

Na podzim mimo pravidelné akce proběhlo divadelní představení ochotníků z rakouské Vídně BROUK V HLAVĚ a představení nejmladších knínických ochotníků POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ DIVÁKY.

 

V prosinci pořádal oddíl rodičů a dětí – RARÁŠCI,  s velkým úspěchem Vánoční dílny

Jubilejní XXX. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu byl poslední sportovní akcí roku 2011. Zúčastnilo se jej ve dvouhrách a čtyřhrách 35 hráčů z  8 oddílů regionu Brněnska.

 

 

                                                                                                                                     

 sepsal Libor Vojanec

                                                                                                                                              

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz