Drobečková navigace

Úvodní stránka > Organizace > Provozní řád budovy sokolovny

Provozní řád budovy sokolovny Moravské Knínice

 

Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice vydává provozní řád budovy sokolovny a tělocvičny. 

Kulturně tělocvičné zařízení v budově sokolovny je majetkem TJ SOKOL Moravské Knínice, U Sokolovny 161, 664 34 Moravské Knínice, IČ 49461494. 

Za provoz sokolovny a zařízení odpovídá výbor TJ SOKOL Moravské Knínice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z jejich porušení opatření. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazná pro všechny uživatele objektu. 

Součástí tohoto zařízení je:

*      Tělocvična – velký sál

*      Tělocvična – malý sál

*      Nářaďovna u malého sálu

*      Jeviště

*      Chodba u jeviště

*      Šatna u jeviště

*      Sprchy u jeviště

*      Sociální zařízení u jeviště (WC muži i ženy)

*      Sklep pod jevištěm

*      Plynová kotelna pod jevištěm

*      Přísálí

*      Nářaďovna u přísálí

*      Sociální zařízení u přísálí (WC muži i ženy)

*      Výčep

*      Sklep u výčepu

*      Vstup – vestibul

*      Přední šatna č. 1

*      Sociální zařízení u přední šatny č. 1 (WC a sprchy)

*      Přední šatna č. 2

*      Chodba u předních šaten

*      Schodiště do 1. patra

*      Chodba v 1. patře

*      Klubovna výboru

*      Galerie - balkon

*      Klubovna nad přísálím

*      WC nad přísálím

*      Koupelna nad přísálím

*      Chodba v bytě

*      Sociální zařízení v bytě (WC a sprchy)

*      Sklad v bytě (obývák)

*      Kuchyň v bytě

*      Sklad v bytě (ložnice)

*      Sklad v bytě (komora)

*      Půdní prostory

*      Dvůr vedle č.p. 115

*      Dvůr mezi sokolovnou a tenisovými kurty

*      Tenisové kurty 2x

*      Volejbalový kurt 1x 

Areál sokolovny slouží pro sportovní a kulturní činnost členů TJ SOKOL Moravské Knínice a sportovní a kulturní aktivitu organizovaných skupin a veřejnosti. Slouží k celoročnímu provozu.

Časové využívání prostor sokolovny je dáno rozvrhem, který je schválen výborem TJ SOKOL a schvaluje se na období září–srpen. Rozvrh je zveřejněn ve zpravodaji obce, na sokolských vývěskách a na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice.

Využití mimo obvyklou provozní dobu danou rozvrhem, tj. využití k dalším akcím, může zájemce projednat s výborem TJ SOKOL.  Žádost o pronájem tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2, tohoto řádu.

Velký sál i malý sál sokolovny se pronajímá také komerčně na sportovní aktivity – info: tel: 776 642 704 

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

  •   Jednotná cena ………   1.000 Kč/hod

 

2. Platba za pronájem místnosti výčepu při pořádání kulturních akcí pro veřejnost od nájmu osvobozených dle smlouvy o zřízení věcného břemene

  • Jednotná cena ………..      35 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem osobě provozující hostinskou činnost dle živnostenského zákona)
  • Jednotná cena ………..       15 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem pořadateli, který nevlastní živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti)

 

3. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50) pro právnické i fyzické osoby:

  • Jednotná cena ………   3.000 Kč/akci

 

4. Platba za pronájem velké tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

  • Jednotná cena ……….  300 Kč/hodinu

 

5. Platba za pronájem malé tělocvičny na sportovní akce či aktivity pouze se souhlasem uživatelem malé tělocvičny za cenu dohodnutou s vlastníkem budovy.

 

6. Platba za pronájem dvoru – prostoru mezi budovou sokolovny a tenisovými kurty pro právnické i fyzické osoby (venkovní prostor, nová šatna v přední části sokolovny včetně sprchy a WC)

  •  Jednotná cena ………….. 1.000 Kč/akci

 

7.      Platba za pronájem tenisových kurtů

  • Jednotná cena …………….. 150 Kč/za každou hodinu a dvorec

 

 

Jak se stát členem Sokola?

Stačí řádně vyplnit elektronickou přihlášku na https://www.ecz-sokol.cz/clen/ a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.

 

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok.

 

Příspěvek

Děti

0 – 6let včetně

Děti

7 - 18 let

včetně

Dospělí

19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Rodiče

a děti

Členský

300 Kč

300 Kč

600 Kč

300 Kč

900 Kč (300+600)

Oddílový

100 Kč

700 Kč

900 Kč

700 Kč

100 Kč

Celkem

400 Kč

1.000 Kč

1.500 Kč

1.000 Kč

1.000 Kč

 

 

Členský příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, 2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

 

Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:

      Jednotná cena ………  100 Kč/osobu/hod/dospělý od 19 do 64 let

      Jednotná cena ………     70 Kč/osobu/hod/děti, mládež (0-18 let), senioři (65 a více let)

Platba pro člena tenisového oddílu: Člen tenisového oddílu platí členský sokolský příspěvek 600 Kč a oddílový příspěvek 1.000 Kč na sezónu. 

Pravidla užívání areálu

      V celé budově sokolovny je zakázáno kouření.

      Zákaz vstupu se zvířaty.

      Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy.

      Uživatel nesmí používat elektrické přístroje, neschválené vlastníkem budovy.

      Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání areálu a je povinen škody nahradit

      Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce

      Všechny osoby jsou povinné se v budově sokolovny chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních přítomných osob

      Uživatel je povinen opustit užívané prostory v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, chovat se tak, aby nepoškodil areál sokolovny a vnitřní vybavení

      Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen toto ihned oznámit starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a toto zapsat do „DENÍKU ZÁVAD“

      Za veškerou činnost v budově sokolovny odpovídá pořadatel či nájemce. Za činnost v tělocvičně, přilehlé šatně a sociálním zařízení odpovídá vedoucí oddílu, skupiny

      Všichni sportovci přichází do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. Civilní obuv a oděv ponechají v šatně u jeviště, kde se převlékají. Civilní oblečení cvičenci do tělocvičny nenosí!

      Vstup do tělocvičny je povolen pouze za přítomnosti odpovědné osoby (starší 18 let) – vedoucí oddílu

      Před zahájením cvičení provede vedoucí skupiny kontrolu nářadí v tělocvičně, aby nedošlo ke zranění cvičenců z důvodu uvolnění či jiného poškození nářadí, osvětlení, obložení, …Zjištěné závady nahlásí správci budovy, starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a zapíše je do „DENÍKU ZÁVAD“. Stejně postupuje vedoucí skupiny i v případě, že dojde k poškození zařízení tělocvičny v době jeho cvičební jednotky.

      Nářadí v tělocvičně, které je v majetku TJ SOKOL Moravské Knínice je pravidelně 1x ročně revidováno odbornou firmou

      Cvičenci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí na stejné místo.

      Do tělocvičny není povoleno nošení jídla a alkoholu. V případě znečištění tělocvičny (vylití nealkoholických nápojů, krvácení apod. ) je nutné znečištěné místo uklidit.

      Nářadí pro úklid je umístěno ve sprchách vedle šatny u jeviště. Použité žvýkačky vyhazujte do koše zabalené do papíru. Nelepte je na nářadí, lavičky, …

      Za bezpečnost svých svěřenců ručí vedoucí skupiny. Všichni cvičenci by měli být řádně pojištěni proti úrazu. Členové Sokola, kteří vyplnili řádně přihlášku a zaplatili členský a oddílový příspěvek dle platného ceníku, jsou pojištěni. Pro zajištění bezpečnosti svých svěřenců by měl vedoucí nosit mobilní telefon. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, která je umístěna u hlavního vchodu do tělocvičny (velké dveře). Veškeré úrazy je nutné zapsat do „Knihy úrazů“.

      V šatně, umývárně i na WC udržují cvičenci pořádek a neplýtvají vodou.

      V šatně se cvičenci po skončení cvičební jednotky nezdržují, uvolní místo dalším skupinám a odchází z budovy sokolovny, aby nerušili další skupiny, které cvičí v tělocvičně

      Vedoucí oddílu nebo cvičební jednotky zkontroluje při odchodu, zda nezůstala rozsvícená světla a otevřená okna, či nezamčené dveře v některé místnosti v budově

      Jestliže je budova dále neobsazena, vedoucí oddílu, který opouští budovu, zamyká použité vstupní dveře do budovy

      Klíče od budovy obdrží vedoucí oddílu proti podpisu.

      Vedoucí oddílu nebo cvičenec před zahájením cvičební hodiny uzamče vchod do budovy.

 

                                                                                  

Tento provozní řád nahrazuje provozní řád platný od 01.01.2023.

 

 

Jana Kosíková – starostka T.J.  v.r.

 

Všichni vedoucí jednotlivých oddílů jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem.

 

Správce budovy tel. 607 773 272 – k nahlášení závad v budově

 

Příloha č. 1    

Žádost o pronájem

prostor sokolovny TJ Sokol Moravské Knínice

 

Zájemce (fyzická osoba starší 18 let)

Příjmení, jméno

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa (není-li shodná s trvalým pobytem)

 

Zájemce (právnická osoba)

Se sídlem v:

Zastoupená (statutární zástupce):

IČ (DIČ)

 

Pořadatelé (osoby):            1)........................................................               tel…………………………

                                               2).......................................................                               tel…………………………

                                               3).......................................................                               tel…………………………

(nutno dodržet počet 3 jmen pořadatelů)

 

Osoby odpovědné za pořádek při konání akce (muži starší 18 let):

1)

2)

3)

 

Účel pronájmu:

 

Termín a doba přípravy:

 

Termín a doba úklidu:

 

Termín a doba vlastní produkce:

 

Požadované prostory *)                                                                   Požadované služby *)

Vestibul

Zapůjčení stolů

Velký sál

Zapůjčení židlí

Jeviště

Zapůjčení ubrusů

Šatna u jeviště (včetně chodby a soc.zařízení)

Zapůjčení skládacích židlí a stolů

Malý sál

Zapůjčení plastových židlí a stolů

Přísálí (včetně soc. zařízení)

 

Schodiště do patra

 

Chodba v patře

Vstup bočním vchodem u tenisové klubovny

Klubovna (prosklená) v patře (včetně soc.zařízení)

Vstup hlavním vchodem

Byt v patře (včetně soc. zařízení)

Vstup bočním vchodem (do sálu)

Šatna u tenisové klubovny

Vstup do šatny u jeviště

Venkovní prostor mezi sokolovnou a tenisovými kurty

Vstup brankou a bránou

Kurty

 

Jiné

 

Výčep

 

 

Datum:                                    Podpis zájemce (fyzická osoba nebo statutární zástupce, popř. razítko……………………………………………

 

Poznámky:

- žádost je třeba podat 2 měsíce před pořádáním akce

- žádost zašlete emailem na adresu sokolmkninice@volny.cz, nebo předejte osobně některému ze členů výboru

- odpověď s návrhem smlouvy bude předána do 30 dní

- další případné požadavky uveďte v příloze k žádosti                                                                                   *) nehodící se škrtněte

 

 

 

Příloha č. 2                                    

Žádost o výpůjčku

prostor sokolovny TJ Sokol Moravské Knínice

 

Zájemce (fyzická osoba starší 18 let)

Příjmení, jméno

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa (není-li shodná s trvalým pobytem)

 

Zájemce (právnická osoba)

Se sídlem v:

Zastoupená (statutární zástupce):

IČ (DIČ)

 

Pořadatelé (osoby):            1)........................................................               tel…………………………

                                               2).......................................................                               tel…………………………

                                               3).......................................................                               tel…………………………

(nutno dodržet počet 3 jmen pořadatelů)

 

Osoby odpovědné za pořádek při konání akce (muži starší 18 let):

1)

2)

3)

Účel výpůjčky:

 

Termín a doba přípravy:

 

Termín a doba úklidu:

 

Termín a doba vlastní produkce:

 

Požadované prostory *)                                                                   Požadované služby *)

Vestibul

Zapůjčení stolů

Velký sál

Zapůjčení židlí

Jeviště

Zapůjčení ubrusů

Šatna u jeviště (včetně chodby a soc.zařízení)

Zapůjčení skládacích židlí a stolů

Malý sál

Zapůjčení plastových židlí a stolů

Přísálí (včetně soc. zařízení)

 

Schodiště do patra

 

Chodba v patře

Vstup bočním vchodem u tenisové klubovny

Klubovna (prosklená) v patře (včetně soc.zařízení)

Vstup hlavním vchodem

Byt v patře (včetně soc. zařízení)

Vstup bočním vchodem (do sálu)

Šatna u tenisové klubovny

Vstup do šatny u jeviště

Venkovní prostor mezi sokolovnou a tenisovými kurty

Vstup brankou a bránou

Kurty

 

Jiné

 

Výčep

 

 

Datum:

Podpis zájemce (fyzická osoba nebo statutární zástupce, popř. razítko……………………………………………

Poznámky:

- žádost je třeba podat 2 měsíce před pořádáním akce

- žádost zašlete emailem na adresu sokolmkninice@volny.cz, nebo předejte osobně některému ze členů výboru

- odpověď s návrhem smlouvy bude předána do 30 dní

- další případné požadavky uveďte v příloze k žádosti                                                                                   *) nehodící se škrtněte

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz