Drobečková navigace

Úvodní stránka > Organizace > Provozní řád budovy sokolovny

Provozní řád budovy sokolovny Moravské Knínice

Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice vydává provozní řád budovy sokolovny a tělocvičny.

Kulturně tělocvičné zařízení v budově sokolovny je majetkem TJ SOKOL Moravské Knínice, U Sokolovny 161, 664 34 Moravské Knínice, IČ 49461494

Za provoz sokolovny a zařízení odpovídá výbor TJ SOKOL Moravské Knínice. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z jejich porušení opatření. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz, nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení a jeho uživatelů. Je závazná pro všechny uživatele objektu.

Součástí tohoto zařízení je:

*      Tělocvična – velký sál

*      Tělocvična – malý sál

*      Nářaďovna u malého sálu

*      Jeviště

*      Chodba u jeviště

*      Šatna u jeviště

*      Sociální zařízení u jeviště (WC muži i ženy)

*      Sklep pod jevištěm

*      Plynová kotelna pod jevištěm

*      Přísálí

*      Nářaďovna u přísálí

*      Sociální zařízení u přísálí (WC muži i ženy)

*      Výčep

*      Sklep u výčepu

*      Vstup – vestibul

*      Nová klubovna včetně sociálního zařízení

*      Šatna u nové klubovny

*      Chodba u klubovny 

*      Schodiště do 1. patra

*      Chodba v 1. patře

*      Klubovna výboru

*      Galerie - balkon

*      Klubovna nad přísálím

*      WC nad přísálím

*      Koupelna nad přísálím

*      Chodba v bytě

*      Sociální zařízení v bytě

*      Sklad v bytě (obývák)

*      Kuchyň v bytě

*      Sklad v bytě (ložnice)

*      Sklad v bytě (komora)

*      Půdní prostory

*      Dvůr vedle č.p. 115

*      Dvůr mezi sokolovnou a tenisovými kurty

*      Tenisové kurty 2x

*      Volejbalový kurt 1x

Areál sokolovny slouží pro sportovní a kulturní činnost členů TJ SOKOL Moravské Knínice a sportovní a kulturní aktivitu organizovaných skupin a veřejnosti. Slouží k celoročnímu provozu.

Časové využívání prostor sokolovny je dáno rozvrhem, který je schválen výborem TJ SOKOL a schvaluje se na období říjen – září. Rozvrh je zveřejněn ve zpravodaji obce, na sokolských vývěskách a na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice.

Využití mimo obvyklou provozní dobu danou rozvrhem, tj. využití k dalším akcím, může zájemce projednat s výborem TJ SOKOL.  Žádost o pronájem tvoří přílohu č.1  a přílohu č. 2, tohoto řádu.

Velký sál i malý sál sokolovny se pronajímá také komerčně na sportovní aktivity – info: tel: 776 642 704

1. Platba za pronájem sokolovny (mimo platný rozvrh) na pořádání kulturních akcí pro právnické i fyzické osoby (velký sál, malý sál, jeviště, chodba u jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště, hlavní vstup – vestibul, šatna u tenisové klubovny, chodba u tenisové klubovny, přísálí, sociální zařízení u přísálí – WC muži i ženy, výčep.) :

*      Jednotná cena ………   1.000 Kč/hod

2. Platba za pronájem místnosti výčepu při pořádání kulturních akcí pro veřejnost od nájmu osvobozených dle smlouvy o zřízení věcného břemene

*    Jednotná cena ………..      45 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem osobě provozující hostinskou činnost dle živnostenského zákona)

*  Jednotná cena ………..       10 Kč/1 prodanou vstupenku (pronájem pořadateli, který nevlastní živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti)

3. Platba za pronájem místností výčepu, kuchyně a přísálí včetně sociálního zařízení k pořádání oslav (max. počet osob 50) pro právnické i fyzické osoby:

*      Jednotná cena ………   2.500 Kč/akci

4. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (velký sál, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

*      Jednotná cena ……….  200 Kč/hod

5. Platba za pronájem tělocvičny na sportovní akce či aktivity (mimo platný rozvrh) pro právnické i fyzické osoby (malý sál, jeviště, šatna u jeviště, sociální zařízení u jeviště – WC muži i ženy, chodba u jeviště a vstup do šatny u jeviště):

*      Jednotná cena ……….  140 Kč/hod

6. Platba za pronájem dvoru - prostoru mezi budovou sokolovny a tenisovými kurty pro právnické i fyzické osoby (venkovní prostor, nová šatna v přední části sokolovny včetně sprchy a WC)

*      Jednotná cena ………….. 1.000 Kč/akci

7.Platba za pronájem tenisových kurtů

*      Jednotná cena …………….. 100 Kč/za každou hodinu a dvorec

 

Jak se stát členem Sokola?

Stačí řádně vyplnit přihlášku, přinést ji matrikářce Sokola nebo zaslat naskenované e-mailem a zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok. Přihláška je k dispozici na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice  

Členský a oddílový příspěvek na kalendářní rok.

Česká obec sokolská zvýšila od 1.1.2017 členský příspěvek pro mládež a seniory na 250,-Kč, pro dospělé na 550,-Kč. 

Příspěvek

Děti

0 – 6let včetně

Děti

7 - 18 let

včetně

Dospělí

19 - 64 let

včetně

Senioři

65 let  a více

Členský

200

200,-

500,-

200,-

Oddílový

0

300,-

500,-

300,-

 

Člen Sokola – dítě do 6 let platí pouze členský příspěvek 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola (mládež od 7 do 18 let), který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 500 Kč/rok.

Člen Sokola, dospělý od 19 do 64 let, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 1000 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který se neúčastní cvičení v žádném oddílu TJ, platí pouze členský příspěvek (je tzv. přispívající člen) 200 Kč/rok.

Člen Sokola, senior 65 let a více, který navštěvuje některý oddíl TJ nebo cvičení v rámci platného rozvrhu, platí členský i oddílový příspěvek 500 Kč/rok

Alespoň jeden z rodičů, doprovázející na cvičení dítě do 6 let včetně, musí být členem Sokola a mít zaplacen členský příspěvek na příslušný kalendářní rok = 500 Kč/rok.

Členský příspěvek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Oddílový příspěvek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, na jednotlivá kalendářní pololetí – 1. pololetí od 1.1. do 30.6., vždy nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku,  2. pololetí od 1.7. do 31.12. - vždy nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Příspěvky lze platit bezhotovostním převodem na účet Sokola 1343212309/0800, vs. číslo popisné, zpráva pro příjemce jméno a příjmení platící osoby. Mohou být placeny také v hotovosti na pokladně Sokola.

Platba pro nečlena Sokola za cvičení v oddíle dle platného rozvrhu cvičebních hodin:

*      Jednotná cena ………  50 Kč/hod

Pravidla užívání areálu

*      V celé budově sokolovny je zakázáno kouření.

*      Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné předpisy

*      Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání areálu a je povinen škody nahradit

*      Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich zákonný zástupce

*      Všechny osoby jsou povinné se v budově sokolovny chovat tak, aby nepoškodili zdraví své či ostatních přítomných osob

*      Uživatel je povinen opustit užívané prostory v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, chovat se tak, aby nepoškodil areál sokolovny a vnitřní vybavení

*      Zjistí-li uživatel nějakou závadu nebo poškození, je povinen toto ihned oznámit starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a toto zapsat do „DENÍKU ZÁVAD“

*      Za veškerou činnost v budově sokolovny odpovídá pořadatel či nájemce. Za činnost v tělocvičně, přilehlé šatně a sociálním zařízení odpovídá vedoucí oddílu, skupiny

*      Všichni sportovci přichází do prostoru tělocvičny v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou. Civilní obuv a oděv ponechají v šatně u jeviště, kde se převlékají. Civilní oblečení cvičenci do tělocvičny nenosí!

*      Vstup do tělocvičny je povolen pouze za přítomnosti odpovědné osoby (starší 18 let) – vedoucí oddílu

*      Před zahájením cvičení provede vedoucí skupiny kontrolu nářadí v tělocvičně, aby nedošlo ke zranění cvičenců z důvodu uvolnění či jiného poškození nářadí, osvětlení, obložení,…Zjištěné závady nahlásí správci budovy, starostovi TJ nebo kterémukoliv členovi výboru TJ a zapíše je do „DENÍKU ZÁVAD“. Stejně postupuje vedoucí skupiny i v případě, že dojde k poškození zařízení tělocvičny v době jeho cvičební jednotky.

*      Nářadí v tělocvičně je pravidelně 1x ročně revidováno odbornou firmou

*      Cvičenci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí na stejné místo

*      Do tělocvičny není povoleno nošení  jídla a alkoholu. V případě znečištění tělocvičny (vylití nealkoholických nápojů, krvácení apod. ) je nutné znečištěné místo uklidit.

*      Nářadí pro úklid je umístěno ve sprchách vedle šatny u jeviště. Použité žvýkačky vyhazujte do koše zabalené do papíru. Nelepte je na nářadí, lavičky,…

*      Za bezpečnost svých svěřenců ručí vedoucí skupiny. Všichni cvičenci  by měli být řádně pojištěni proti úrazu. Členové Sokola, kteří vyplnili řádně přihlášku a zaplatili členský a oddílový příspěvek dle platného ceníku,  jsou pojištěni. Pro zajištění bezpečnosti svých svěřenců by měl vedoucí nosit mobilní telefon. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, která je umístěna u hlavního vchodu do tělocvičny (velké dveře). Veškeré úrazy je nutné zapsat do „Knihy úrazů“.

*      V šatně , umývárně i na WC udržují cvičenci pořádek a neplýtvají vodou.

*      V šatně se cvičenci po skončení cvičební jednotky nezdržují , uvolní místo dalším skupinám a odchází z budovy sokolovny, aby nerušili další skupiny, které cvičí v tělocvičně

*      Vedoucí oddílu nebo cvičební jednotky zkontroluje při odchodu, zda nezůstala rozsvícená světla a otevřená okna, či nezamčené dveře v některé místnosti v budově

*      Jestliže je budova dále neobsazena, vedoucí oddílu, který opouští budovu, zamyká použité vstupní dveře do budovy

*      Klíče od budovy obdrží vedoucí oddílu proti podpisu 

V Moravských Knínicích 01.01.2020                                            

Tento provozní řád nahrazuje provozní řád ze dne 01.10.2019 a nabývá účinnosti dne 01.01.2020

Jana Kosíková – starostka T.J.  v.r.

 Všichni vedoucí jednotlivých oddílů jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem.

Správce budovy tel. 607 773 272 – k nahlášení závad v budově

 

Příloha č. 1    

Žádost o pronájem

prostor sokolovny TJ Sokol Moravské Knínice

 

Zájemce (fyzická osoba starší 18 let)

Příjmení, jméno

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa (není-li shodná s trvalým pobytem)

 

Zájemce (právnická osoba)

Se sídlem v:

Zastoupená (statutární zástupce):

IČ (DIČ)

 

Pořadatelé (osoby):            1)........................................................               tel…………………………

                                               2).......................................................                               tel…………………………

                                               3).......................................................                               tel…………………………

(nutno dodržet počet 3 jmen pořadatelů)

 

Osoby odpovědné za pořádek při konání akce (muži starší 18 let):

1)

2)

3)

 

Účel pronájmu:

 

Termín a doba přípravy:

 

Termín a doba úklidu:

 

Termín a doba vlastní produkce:

 

Požadované prostory *)                                                                   Požadované služby *)

Vestibul

Zapůjčení stolů

Velký sál

Zapůjčení židlí

Jeviště

Zapůjčení ubrusů

Šatna u jeviště (včetně chodby a soc.zařízení)

Zapůjčení skládacích židlí a stolů

Malý sál

Zapůjčení plastových židlí a stolů

Přísálí (včetně soc. zařízení)

 

Schodiště do patra

 

Chodba v patře

Vstup bočním vchodem u tenisové klubovny

Klubovna (prosklená) v patře (včetně soc.zařízení)

Vstup hlavním vchodem

Byt v patře (včetně soc. zařízení)

Vstup bočním vchodem (do sálu)

Šatna u tenisové klubovny

Vstup do šatny u jeviště

Venkovní prostor mezi sokolovnou a tenisovými kurty

Vstup brankou a bránou

Kurty

 

Jiné

 

Výčep

 

 

Datum:                                    Podpis zájemce (fyzická osoba nebo statutární zástupce, popř. razítko……………………………………………

 

Poznámky:

- žádost je třeba podat 2 měsíce před pořádáním akce

- žádost zašlete emailem na adresu sokolmkninice@volny.cz, nebo předejte osobně některému ze členů výboru

- odpověď s návrhem smlouvy bude předána do 30 dní

- další případné požadavky uveďte v příloze k žádosti                                                                                   *) nehodící se škrtněte

 

 

Příloha č. 2                                    

Žádost o výpůjčku

prostor sokolovny TJ Sokol Moravské Knínice

 

Zájemce (fyzická osoba starší 18 let)

Příjmení, jméno

Adresa trvalého pobytu

Doručovací adresa (není-li shodná s trvalým pobytem)

 

Zájemce (právnická osoba)

Se sídlem v:

Zastoupená (statutární zástupce):

IČ (DIČ)

 

Pořadatelé (osoby):            1)........................................................               tel…………………………

                                               2).......................................................                               tel…………………………

                                               3).......................................................                               tel…………………………

(nutno dodržet počet 3 jmen pořadatelů)

 

Osoby odpovědné za pořádek při konání akce (muži starší 18 let):

1)

2)

3)

Účel výpůjčky:

 

Termín a doba přípravy:

 

Termín a doba úklidu:

 

Termín a doba vlastní produkce:

 

Požadované prostory *)                                                                   Požadované služby *)

Vestibul

Zapůjčení stolů

Velký sál

Zapůjčení židlí

Jeviště

Zapůjčení ubrusů

Šatna u jeviště (včetně chodby a soc.zařízení)

Zapůjčení skládacích židlí a stolů

Malý sál

Zapůjčení plastových židlí a stolů

Přísálí (včetně soc. zařízení)

 

Schodiště do patra

 

Chodba v patře

Vstup bočním vchodem u tenisové klubovny

Klubovna (prosklená) v patře (včetně soc.zařízení)

Vstup hlavním vchodem

Byt v patře (včetně soc. zařízení)

Vstup bočním vchodem (do sálu)

Šatna u tenisové klubovny

Vstup do šatny u jeviště

Venkovní prostor mezi sokolovnou a tenisovými kurty

Vstup brankou a bránou

Kurty

 

Jiné

 

Výčep

 

 

Datum:

Podpis zájemce (fyzická osoba nebo statutární zástupce, popř. razítko……………………………………………

Poznámky:

- žádost je třeba podat 2 měsíce před pořádáním akce

- žádost zašlete emailem na adresu sokolmkninice@volny.cz, nebo předejte osobně některému ze členů výboru

- odpověď s návrhem smlouvy bude předána do 30 dní

- další případné požadavky uveďte v příloze k žádosti                                                                                   *) nehodící se škrtněte

 

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz

30. 3. Arnošt

Zítra: Kvido

mapka[5].gif

 

Návštěvnost stránek

027825