Drobečková navigace

Úvodní stránka > DOTACE

DOTACE

 

Dotace z Jihomoravského kraje v roce 2023

Tak máme v sokolovně skoro novou podlahu! V úterý po hodech nastoupila do sokolovny firma SPORT LX s. r. o. z Kutné Hory a do soboty bylo hotovo. 
Výbor Sokola rozhodl, že o letních prázdninách dojde na opravu povrchu parketové podlahy v sokolovně. Naposled se parkety brousily a lakovaly v roce 2002, tedy před 21 léty. Lak byl na mnoha místech značně oprýskaný a i přesto, že se povrch pravidelně pastoval protiskluzovým nátěrem, nebyl sport na tomto povrchu již bezpečný. 
Firma důkladně obrousila veškerý starý lak nejenom v hlavním sále, ale tentokrát i v přísálí. Zatmelila nerovnosti a praskliny, položila lišty kolem obložení. V pátek provedla základní nátěr. V sobotu potom vyznačila “lajny“ na badminton a značky pro nácvik skupinových skladeb a provedla vrchní konečný nátěr protiskluzovým lakem. 
Tři zaměstnanci firmy kvůli časové úspoře v sokolovně přespávali. 
Firma v tělocvičně namontovala šplhací tyč a novou hrazdu. Takže naši gymnasté mohou nacvičovat na závody doma.
Celková cena za renovaci parket činí téměř 300 tisíc. Z dotace Jihomoravského kraje máme schváleno 135 tisíc korun. Fotky jsou zveřejněny na www.moravskekninice.cz/sokolmkninice 

Dotace z JMK

 

 

 

 

 

Dotace z NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY v roce 2023

Narodni sportovni agentura_logo cmyk.jpg

Dne 26.10.2022 vyhlásila Národní sportovní agentura Výzvu 24/2022 k podávání žádostí o finanční příspěvky s názvem MŮJ KLUB 2023 – POHYB A ZDRAVÍ v programu Rozvoj a podpora sportu.
Výzva se vztahuje na období 1.1.2023 - 31.12.2023. Datum 31.12.2023 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.
Výzva je věcně zaměřena na podporu činností a oblastí podpory sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009)
Způsobilé náklady dotace:
a) na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace, 
b) na osobní náklady zaměstnanců – trenérů a cvičitelů (např. dohody o provedení práce)
c) na trenérské služby, metodické služby, služby fyzioterapie, služby výživového poradenství, služby psychodiagnostiky
d) na další služby a na spotřební materiál 
e) na krátkodobý nájem a podnájem sportovních zařízení (sportovišť) včetně jejich vybavení 
f) na standardní úrazové a cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění sportovních potřeb a sportovního materiálu 
g) na cestovné, startovné, na zajištění dopravy 
h) na ubytování a stravování 
i) na pořízení drobného hmotného majetku 
j) na pořízení drobného nehmotného majetku 
k) ostatní služby prokazatelně související s plněním účelu poskytnuté dotace 
 
Od 16.11 do 30.12.2022 se mohly podávat žádosti. Starostka Sokola podala žádost o dotaci 20.12.2022. 
Žádost musí obsahovat následující povinné údaje, které jsou součástí elektronického formuláře: 
a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele, 
b) název a adresa poskytovatele, 
c) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána, 
d) požadovaná výše dotace, 
e) účel, na který chce žadatel žádané prostředky použít, 
f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 
g) informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele: 
1. Jedná-li za žadatele statutární orgán, uvede žadatel o této osobě informace v rozsahu, v jakém jsou zapsány ve veřejném rejstříku. 
Žadatel dále k žádosti přiloží následující povinné přílohy: 
a) úplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, 
b) čestné prohlášení o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu 
c) potvrzení, že žadatel je bezdlužnou osobou 
d) potvrzení o vedení bankovního účtu žadatele, 
e) jmenný seznam sportovců, přičemž tento seznam bude do žádosti automaticky vygenerován z Rejstříku sportu a žadatel ke každému sportovci v Rejstříku sportu uvede četnost tréninkových jednotek 
f) vyplněný formulář rozpočtu 
Výše dotace je pevně daná. 900 Kč na 1 dítě ve věku 3-14 let.
Dne 17.05.2023 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu České republiky ve výši 39.600 Kč. 900Kč pro 44 dětí.
 

Projekt dotace z NSA Můj klub 2023

 

Dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice v roce 2023

Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 19.06.2023 rozhodlo usnesením č. 134/10/23 o přidělení dotace na projekt "Pokrytí celkových nákladů na vytápění plynem v budově sokolovny“ ve výši 200.000 Kč

 

 

Dotace z NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY v roce 2022

Narodni sportovni agentura_logo cmyk.png

Dne 28.07.2022 vyhlásila Národní sportovní agentura výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvky s názvem PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 v rámci programu ROZVOJ A PODPORA SPORTU 2021–2025.

Způsobilé náklady, které lze uplatnit v rámci dotace, byly výhradně energie související s provozem sportovního zařízení, vodné a stočné, spotřební materiál, včetně např. dezinfekce, čistících prostředků, chemikálií (bazény), hnojiv a osiva (hřiště), ochranných pomůcek a oděvů, náhradních dílů, hygienických prostředků, malířských potřeb, spojovacího a obalového materiálu, pracovních pomůcek, provozní náklady na služby nezbytné pro zajištění provozu sportovního zařízení (nezbytný úklid, sekání trávy), vybavení drobným hmotným majetkem.

Od 1.8. do 31.8.2022 se mohly podávat žádosti. Starostka Sokola podala žádost o dotaci na úhradu výdajů za elektrickou energii a plyn ve výši 94 tisíc korun.

Dne 15.12.2022 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace ze státního rozpočtu České republiky ve výši 56.400 Kč. Dotace musela činit 50 % celkových výdajů.

Sokol předložil NSA 14. února 2023 celkové vyúčtování dotace. Do vyúčtování zařadil náklady za elektřinu a plyn (pouze za období březen–prosinec 2022), které činily 177.879 Kč. Výdaje hrazené z dotace činily oněch 56.400 Kč. Náklady hrazené z prostředků Sokola a z dotace obce činily 121.479 Kč.    

Projekt.jpg

 

Dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice v roce 2022
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 42. zasedání dne 27.04.2022 usnesením č. 544/42/22 o přidělení dotace na výměnu plynových kotlů v budově sokolovny. Z přidělené dotace byly vyměněny staré plynové kotle z roku 2000, které byly již velice poruchové. Byly nainstalovány nové kondenzační plynové kotle.
Celkové výdaje činily 191.249 Kč. Dotace byla 190 tisíc korun. Částku 1.249 Kč zaplatila jednota z vlastních finančních prostředků.
 
 
Zastupitelstvo obce na svém 46. zasedání dne 6.9.2022 rozhodlo usnesením č. 599/46/22 o přidělení dotace na projekt "Pokrytí celkových nákladů na vytápění plynem v budově sokolovny“ ve výši 199.900 Kč
 
 
 
Dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice v roce 2021
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 29. zasedání dne 08.03.2021 usnesením č. 361/29/21 o přidělení dotace na úpravu vytápění v II. nadzemním podlaží budovy sokolovny. 
Z přidělené dotace byl nainstalován nový plynový kotel a nový ohřívač vody v 2. patře tak, aby vytápění bylo v budově oddělené v přízemí a v poschodí.
Celkové výdaje činily 178.789 Kč. Dotace byla 176 tisíc korun. Jednota zaplatila z vlastních finančních prostředků 2.789 Kč.
 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 29. zasedání dne 08.03.2021 usnesením č.  362/29/21 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 37 tisíc korun.
Z přidělené dotace byla dokončena oprava venkovní fasády a vstupů do budovy. Celkové výdaje na opravy v budově v průběhu roku 2021 činily 47.019 Kč. Jednota zaplatila z vlastních finančních prostředků 10.019 Kč.
 
 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 33. zasedání dne 19.07.2021 usnesením č.  418/33/21 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 87.230 Kč.
Dotace byla přidělena na pokrytí nákladů za plyn v období 2021-2022.
 
Za přidělené dotace děkujeme!
 
 
 
Dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice v roce 2020 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 19. zasedání dne 20.04.2020 usnesením č.  229/19/20 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 150 tisíc korun.
Z přidělené dotace byla dokončena oprava galerie, došlo k výměně osvětlovacích těles v malém sále, bylo kompletně vyměněno obložení ve velké tělocvičně, včetně opravy podlah, dokončeny všechny nátěry a repase dveří v budově, opravena kuchyňka. Celkové výdaje na opravy v budově v průběhu roku 2020 činily 240.875 Kč. Jednota zaplatila z vlastních finančních prostředků 90.875 Kč.
 
 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 21. zasedání dne 23.06.2020 usnesením č.  246/21/20 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 78.600 Kč.
Dotace byla přidělena na pokrytí nákladů za plyn v období 2020-2021. Celková spotřeba dle vyúčtování činila 66.189 Kč. Sokol poslal obci vratku ve výši 12.411 Kč.
 
Za přidělené dotace děkujeme!
 
 
 
Dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice v roce 2019 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 8. zasedání dne 10.06.2019 usnesením č. 102/8/19 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 300 tisíc Kč.
Z přidělené dotace byla zahájena oprava galerie, došlo k celkové opravě elektroinstalace a osvětlení ve velkém sále a  ten byl následně vymalován. Celkové náklady na tyto opravy činily 336.544 Kč. Jednota zaplatila z vlastních finančních prostředků 36.544 Kč.
 
 
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo na svém 8. zasedání dne 10.06.2019 usnesením č.  101/8/19 o přidělení dotace na opravu v budově sokolovny ve výši 78.600 Kč.
Dotace byla přidělena na pokrytí nákladů za plyn v období 20219-2020. Celková spotřeba dle vyúčtování činila 64.805 Kč. Vratka 13.795 Kč.
 
Za přidělené dotace děkujeme! 
 
 
 
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2019
Rada Jihomoravského kraje vyhlásila pro rok 2019  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019".  Příjem žádostí byl do 1.3.2019. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt "Oprava šaten se sociálním zařízením - sokolovna Moravské Knínice".
Cílem projektu, na který byla požadována dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, bylo rozšířit počet užívaných šaten v budově sokolovny pro větší komfort cvičenců, sportovců i návštěvníků kulturních akcí.
Finanční prostředky z přidělené dotace byly naplánovány využít na opravu šaten se sociálním zařízením v budově sokolovny. Technický stav dvou místností šaten v přední části budovy byl neutěšený. Staré dřevěné podlahy plísní napadené, položené na zemině bez izolace, vzlínající vlhkost do stěn, opadávající omítka, staré opadávající obklady v sociálním zařízení,  již nevyhovující WC, staré umyvadlo i nefunkční sprchový kout, zastaralé rozvody elektro i vodovodní a kanalizační. 
Plánovaný projekt obsahoval celkovou modernizaci místností šaten i sociálního zařízení.
Před uvedenou opravou byla využívána cvičenci pouze jedna místnost z těchto šaten.  Druhá místnost nebyla využívána vůbec z důvodu nekomfortu prostředí – vlhkost, opadaná omítka.
Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na  265 tisíc Kč.  9.11.2019 obdržela jednota na účet 154 tisíc Kč dotace JMK, což je 57% předpokládaného financování projektu. Celkové skutečné náklady na opravu šaten vyšly na  264.546 Kč.
V současné době jsou již šatny plně využívány členy Sokola, cvičenci a ostatními sportovci, včetně dětí a žáků místní základní a mateřské školy.
Šatny jsou také využívány při kulturních akcích pořádaných v sokolovně ostatními spolky v obci a také samotnou Obcí Moravské Knínice.
Za přidělenou dotaci děkujeme!

 

 

 

 

Projekt 2019

TJ Sokol Moravské Knínice zažádala na jaře t. r. o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Oprava šaten se sociálním zařízením".

Jedná se o opravu šatny v přední části budovy sokolovny. Stará dřevěná podlaha bude nahrazena betonovou, s izolací a dlažbou. Nová elektroinstalace, rozvod vody a nové odpady do stávající kanalizace. Celková oprava místnosti koupelny a WC, včetně keramických obkladů, nového umyvadla, baterií, toalety a sprchového koutu, by měla vyjít na 266.252 Kč. Jihomoravský kraj přispěje částkou 154 tisíc Kč. Zbývající část finančních prostředků uhradí Sokol z veřejné sbírky, která v Moravských Knínicích probíhá již od roku 2015. https://www.moravskekninice.cz/opravmesokolovnu

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017 

Projekt 2017

Rada Jihomoravského kraje  vyhlásila pro rok 2017  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2017".  Příjem žádostí byl do 14. 3. 2017. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt "Zateplení fasády a stropu - sokolovna Moravské Knínice".

Cílem projektu, na který byla požadována dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, bylo zateplit fasádu v částečném rozsahu – malou tělocvičnu pro děti a zateplit strop nad touto malou tělocvičnou.
Na západní straně fasády bylo třeba dokončit povrchovou úpravu již zateplené části stěny, a to probarvenou omítkovinou na ploše 52 m2.

Kompletní zateplovací systém (fasádní polystyrén, stěrka s vyztužením armovací síťkou ze skleného vlákna (perlinkou) a probarvená omítka) o ploše 448 m2 se provedl na zbytku strany západní, dále na straně jižní, přiléhající k malé tělocvičně.

Nad malou tělocvičnou se provedlo zateplení stropu, neboť docházelo zde ke značným tepelným ztrátám. Na půdě na ploše 74 m2 se položily tvrzené izolační desky ORSIL tl. 80 mm, dřevěný rošt z hranolů s vloženou tepelnou izolací tl. 120 mm. Na dřevěný rošt se přišroubovaly desky OSB.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na  254.817,-Kč.  11.9.2017 održela jednota na účet 150 tisíc Kč, což je 58,87% předpokládaného financování projektu. Celkové skutečné náklady na zateplení fasády a stropu činily  266.710,-Kč. Částku 79.307,-Kč Sokol doložil z dotace od Obce Moravské Knínice. Částku 37.403,Kč doložil Sokol z vlastních finančních prostředků.

Práce na zateplení fasády i zateplení stropu byly provedeny odbornými firmami. Ovšem přípravné práce a závěrečný úklid byly provedeny brigádně. O vyklizení půdního prostoru nad malou tělocvičnou se zasloužili především členové divadelního souboru Sokola, kteří zde odpracovali celkem 95 brigádnických hodin. O závěrečný úklid se potom podělili opět členové divadelního souboru, ženy a členové oddílu stolního tenisu.

Již samotnou výměnou oken a dveří v celé budově došlo k výrazné úspoře spotřeby plynu k vytápění v minulé topné sezóně. Uvidíme, jak se zateplení stropu malé tělocvičny a obvodového zdiva projeví na úspoře plynu v následujícím topném období. Obec Moravské Knínice poskytuje Sokolu dotaci na celoroční spotřebu plynu. Proto je celé zastupitelstvo obce nadšeno z poskytnutí dotace Jihomoravským krajem právě na zateplení budovy. Podpořilo dokončení zateplení obvodového zdiva také přidělením dotace z rozpočtu Obce Moravské Knínice.

 

Dotace z rozpočtu Obce Moravské Knínice v roce 2017

V letošním roce obdržel Sokol Moravské Knínice poslední část dotace z rozpočtu Obce Moravské Knínice v rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci na léta 2015 – 2018. Celková výše dotace činí 2.380.000,- Kč. V roce 2015 bylo uvolněno z rozpočtu obce 620 tisíc Kč. V roce 2016 bylo uvolněna částka 1.440 tisíc Kč. Letos byl proinvestován zbytek ve výši 320 tisíc Kč.

 

Po třech letech oprav je nyní na sokolovně nová střecha, opraveny byly komíny, oplechování, okapy, i svody. Opraveno bylo také zaústění okapových svodů do kanalizace. Některé svody byly do kanalizace špatně zaústěné, proto docházelo k zatékání pod budovu a následnému vzlínání vlhkosti do zdiva – což mělo za následek opadávání omítky. Byla vyměněna všechna okna v budově a také všechny dveře z budovy do venkovního prostředí.

Je zateplena fasáda a natažena omítka ze severní, západní a jižní strany budovy.  Zateplen byl strop v kotelně pod jevištěm. Potřeba nových šaten byla řešena opravou chodby a šatny u hlavního vstupu.

V přísálí byl zavěšen nový sádrokartonový strop a opravena elektroinstalace. V celé budově byly opraveny opadané omítky a provedena nová výmalba. Před umístěním mateřské školy v sokolovně byly opraveny prostory v 1. patře. Zateplen byl strop na schodišti, opraveny podlahy bytě. Zrekonstruována byla kuchyňská linka. Všechny opravené místnosti byly nově vymalovány.

Je dokončena přestavba místnosti pohostinství tzv. „výčepu“.

Již samotnou výměnou oken v budově došlo k výrazné úspoře spotřeby plynu k vytápění. Uvidíme, jestli klesne spotřeba plynu v budoucí topné sezóně po zateplení obvodových stěn budovy a stropu malého sálu.

Za koordinaci výše uvedených prací patří naše velké poděkování Ing. Josefu Simetingerovi, místostarostovi knínického Sokola a také starostovi Sokola Jiřímu Hanákovi. Oba dva ve svém volném čase, bez nároku na honorář plánovali a dohlíželi na zdárný průběh prací.

 

Řadoví členové Sokola však také nezaháleli. Pravidelně se zúčastňovali brigád. Vždyť jenom v roce 2015 bylo odpracováno 390 brigádnických hodin. V roce 2016 a 2017 se pravidelně zúčastňovali brigád především členové divadelního souboru, ženy a někteří členové oddílu stolního tenisu. 

 

Pro příští rok výbor Sokola podal žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve které zažádal o částku 500 tisíc Kč na opravu velkého sálu. Nyní, do konce měsíce listopadu mají ministerští úředníci rozhodnout o rozdělení těchto dotací.

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2016

Projekt 2016

Rada Jihomoravského kraje  vyhlásila pro rok 2016  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji".  Příjem žádostí byl od 15. 2. do 29. 2. 2016. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt - Oprava střechy na severní a západní straně budovy sokolovny Moravské Knínice.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla schválena, smlouva o přidělení dotace podepsána 25.8.2016.

Větší část střechy na budově sokolovny z roku 1922 byla v havarijním stavu. Menší část střechy z roku 1953, kdy byla sokolovna rozšířena, byla rovněž v nevyhovujícím stavu.

Střešní krytina byla značně rozpraskaná, taškami protékalo na střešní konstrukce, které byly napadeny plísněmi a houbami. Popraskané tašky sice byly pravidelně vyměňovány, ale i při opatrné výměně byly vždy poškozeny okolní tašky, které se musely následně také vyměnit.

Zatékalo také na stropy sokolovny. Zatečené mapy na stropech jsou nevzhledné a navíc se loupala malba a někde i omítka.

Výbor Sokola v předstihu již 14. 1. 2016 vydal Výzvu k podání nabídky na zakázku TJ SOKOL Moravské Knínice – Rekonstrukce střechy na budově sokolovny Moravské Knínice. Dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek bylo osloveno 5 uchazečů Uchazeči podávali své nabídky do 4. 2. 2016. Celkem podali své nabídky 3 uchazeči. 9. 2. 2016 proběhlo hodnocení podaných nabídek. Firma, která měla provádět opravu střechy – Dalibor Horák, s.r.o. -  byla vybraná.  Předpoklad zahájení akce byl 15. 4. 2016. Předpoklad ukončení akce 31.10.2016.

 

TJ SOKOL vyhlásil výběrové řízení s úmyslem opravit celou střechu. Pouze na část střechy, na severní a západní straně budovy požadoval dotaci z Jihomoravského kraje. Cílem projektu bylo opravit střechu na severní a západní straně budovy U střechy se nejprve provedly demontáže krytiny, klempířských prvků, hromosvodu, střešních latí. Tesařské konstrukce byly ošetřeny, položena byla pojistná hydroizolace, připevněny se kontralatě, latě a provedena byla  montáž krytiny, vč. hřebenáčů, nároží a klempířských konstrukcí

 

Výše uvedené práce a opravy probíhaly od 18. dubna  po celé léto. Poslední faktura byla proplacena 7. září.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 272.268,-Kč. 8.9.2016 obdržela jednota na účet 160 tisíc Kč ze schválené dotace, což je 58,77% předpokládaného financování projektu. Celkové náklady na opravu severní a západní části střechy činily 283.260,-Kč. Částku 123.260,-Kč Sokol doložil z dotace od Obce Moravské Knínice

Děkujeme za poskytnutou podporu!

 

DOTACE Z ROZPOČTU OBCE v roce 2016

Na svém 14. zasedání dne 21.3.2016 schválilo Zastupitelstvo obce Moravské Knínice další část dotace pro TJ SOKOL Moravské Knínice na opravu budovy sokolovny. V letošním roce finanční příspěvek činí 1.440 tisíc Kč. Výbor Sokola ani v zimě nezahálel a již 14. ledna obeslal 5 firem s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku Oprava střechy nad budovou sokolovny. Z podaných nabídek byla vybrána kuřimská firma Horák s.r.o., která 18. dubna zahájila práce na opravě střechy. Výbor Sokola podal v únoru t.r. také žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016. Zde jsme i v letošním roce byli úspěšní a zastupitelstvo kraje schválilo žádost. S nadějí jsme očekávali schvalování dotací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsme měli zažádáno o 500 tisíc Kč. Tato dotace bohužel nebyla přidělena.                                            

Po dvou letech oprav  je nyní na sokolovně nová střecha, opraveny byly komíny, oplechování, okapy i svody. Opraveno bylo také zaústění okapových svodů do kanalizace. Některé svody byly do kanalizace špatně zaústěné, proto docházelo k zatékání pod budovu a následnému vzlínání vlhkosti do zdiva – což mělo za následek opadávání omítky. Byla vyměněna všechna okna a také všechny dveře z budovy do venkovního prostředí. Částečně je zateplena fasáda ve dvoře sokolovny. Zateplen byl strop v kotelně pod jevištěm. Potřeba nových šaten byla řešena položením dlažby v chodbě a výměnou podlahy v šatně u hlavního vstupu. V přísálí byl zavěšen nový sádrokartonový strop. V celé budově byly opraveny opadané omítky. Před umístěním mateřské školy v sokolovně byly opraveny prostory v 1. patře. Zateplen byl strop na schodišti, opraveny podlahy v kuchyňce a v chodbě. Zrekonstruována byla kuchyňská linka. Všechny opravené místnosti byly nově vymalovány

 

 

OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE JMK v roce 2015

Projekt 2015

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila pro rok  dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu  "Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji".  Příjem žádostí byl od 19.1. do 28.2.2015. Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice podal žádost o finanční podporu na projekt - Oprava a údržba střech nad budovou sokolovny v Moravských Knínicích. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje byla schválena, smlouva o přidělení dotace podepsána.

V plánu bylo opravit střechu nad šatnou u jeviště. Sklon střechy je 24 o a je zde použita nevyhovující střešní taška pro sklon střechy minimálně 30 o. Střechou zatéká na tesařské konstrukce a zatéká také do šatny. Projekt navrhoval kompletní výměnu střešní krytiny včetně nových latí, fólie i klempířských prvků.

Dále bylo třeba opravit ostatní střechu nad budovou sokolovny. V projektu bylo navrženo vyčištění žlabů a oplechování, nový nátěr klempířských prvků, demontáž a oprava komínu a komínové hlavy, oprava komínů, Demontáž pokrývačské malty na střeše bočního přístavku, nové oplechování a výměna střešních latí na střeše bočního přístavku, výměna poškozené střešní krytiny a omazání hřebenáčů.

Výše uvedené práce a opravy probíhaly celé léto a pokračují i v měsíci září.

Celkové předpokládané výdaje projektu byly rozpočtovány na 162 883,-Kč. 9.9.2015 obdržela jednota na účet 110 tisíc Kč ze schválené dotace, což je 67,53%. Zbývající část finančních prostředků Sokol doloží z vlastních korun.

                                                                                   Děkujeme za poskytnutou podporu

 

OPRAVUJEME SOKOLOVNU Z DOTACE OBCE MORAVSKÉ KNÍNICE v roce 2015

 

Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice za finanční podpory obce naplánoval pro rok 2015 zahájení generální opravy budovy sokolovny.

Zastupitelstvo obce se s výborem TJ SOKOL dohodlo na vzájemné spolupráci s tím, že Obec Moravské Knínice poskytne na opravu sokolovny dotaci pro rok 2015 ve výši 620 tisíc Kč.

V první etapě se vyměnila okna v celém I. podlaží budovy.  Původní dřevěné, již značně zničené, dveře se vyměnily za plastové  na východní straně budovy. Na západní straně budovy se zateplila stěna od pánských toalet a také tam se vyměnily dveře.

Na říjen je naplánovaná výměna oken a dveří ve staré části budovy, nyní tenisová klubovna.

Z důvodu finanční úspory byly a jsou pořádány členské brigády. Brigádníci, muži, vyklízeli budovu, oklepávali zvětralé omítky a opravovali tzv. okapový chodník kolem celé sokolovny. Ženy uklízely několikrát celou budovu a její okolí po ukončení prací.

Členové divadelního souboru i ženy prováděli úklid  jeviště a divadelních kulis na půdě.

Další práce prováděly a budou provádět odborné firmy - zateplení stropu pod jevištěm, oprava omítek po prováděných pracech, oprava svítidel, výměna vnitřních dveří v sále i přísálí a další. 

Opravy budovy budou probíhat také v následujících letech 2016 - 2018, kdy dojde ke kompletní opravě střech, štítů, k výměně oken v II. podlaží, k výměně dveří v ostatních částech budovy, vymalování celé sokolovny a dalším stavebním úpravám.

Děkujeme tímto Zastupitelstvu obce Moravské Knínice za rozhodnutí, přispět svými dotacemi k opravě naší sokolovny.

Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičnou jednotu, ale také pro celou obec. Je jedinou budovou vhodnou ke shromažďování většího počtu lidí, a tedy ke konání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Děkujeme!

TJ SOKOL Moravské Knínice

U Sokolovny 161
PSČ 664 34

Bankovní spojení: Č.S, a.s.
Č.ú. 1343212309/0800
IČO 49461494

náš web
sokolmkninice@volny.cz

ŽÁDOST O PRONÁJEM

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o pronájem.docx

ŽÁDOST O VÝPŮJČKU

Žádost můžete odeslat poštou, e-mailem nebo osobně - viz. KONTAKTY

Žádost o výpůjčku.docx

Internetové stránky Obce Moravské Knínice

www.moravskekninice.cz

Internetové stránky regionální televize iKotva

www.tvkotva-kurim.cz

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

 

 

Návštěvnost stránek

037057