Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > O obci > Naučná stezka > Naučná stezka II. okruh > Tůně u Kněží horky - zastavení 8

Tůně u Kněží horky - zastavení 8

mapy kněží horka.png

 

RYBNÍK V MEZIHOŘÍ NA POTOKU KUŘIMKA

 

 

GPS 49.2935292N, 16.4903644E

Dodnes je v terénu patrný rybník v Mezihoří, jehož stavba byla zahájena v roce 1949. Jeho hráz tvořil násep zrušené železniční trati Kuřim – Veverská Bítýška. Stavidlo bylo umístěno v mostě přes potok Kuřimku. Brzy se zjistilo, že železniční násep propouští vodu, a proto byl rybník vypuštěn a již nebyl obnoven.

rybník.v.Mezihoří1949.jpg

 

KOUPELKA

 

GPS 49.2890647N, 16.4939264E

Na potoku, který pramení v Batelově a je napájen přítoky z lokality Myslivecké louky a u Třech mostků. Byla v roce 1928 vybudována U Vápenice tzv, koupelka. Hráz, oba břehy i dno byly vybetonovány a o rok později byla vybudována převlékárna. Koupelka byla oblíbeným místem pro koupání.

 

koupelka.u.Vápenice1929-30.jpg

 

MOKŘAD KNĚŽÍ

 

GPS 49.2934522N, 16.4892058E

Myšlenka na vybudování vodního díla v Mezihoří se v průběhu roků opakovaně vracela. Hlavním impulsem se však stala série suchých let 2015-2019. Údolní niva pod Kněží horkou je povahou terénu pro takový záměr velice vhodná.

Původní záměr na výstavbu rybníka musel být přeprojektován na spodně napájený systém mokřadních tůní z důvodu špatné kvality vody v potoce Kuřimka. Od podzimu 2021 byly zbudovány tři vodní tůně s maximální hloubkou 1,5 m o ploše vodní hladiny od 350 m2 do 3 300 m2. Význam tohoto díla je krajinotvorný, estetický a ekologický. Zároveň má významný dopad na zvyšování hladiny spodních vod v dané lokalitě. Vodní rostliny, jenž se v tůních budou vyskytovat, významně sníží množství živin ze splachy zatíženého povodí. Na toto prostředí se následně naváží živočichové typičtí pro mokřadní biotopy, především obojživelníci a vodní bezobratlí.

Voda, jako nositelka všeho života, je zde zadržována s ohledem na její přirozený charakter a spolu s okolní krajinou tvoří kompozici, která zde historicky vždy byla.

Po volbách v roce 2018 se nové zastupitelstvo obce začalo vážně zabývat myšlenkou stavby rybníka v Mezihoří a zadržování vody v krajině. Byl osloven projektant Ing. Luděk Halaš a ten společně s Ing. Tomášem Pavlíkem vypracoval projektovou dokumentaci nikoliv na rybník, ale na mokřad (s rybníkem v tomto místě nesouhlasilo Povodí Moravy). 

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba mokřadního biotopu s vodními tůněmi. Návrh je koncipován jako prvek revitalizace krajiny v rámci opatření ke zlepšení životního prostředí. Účelem stavby je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci.

V revitalizovaném území budou zbudovány celkem tři vodní tůně mokřadního charakteru s minimální hloubkou vody do 1,5 m o ploše průměrné vodní hladiny od 350 m2 do 3300 m2.

Voda bude do mokřadního systému, konkrétně do vodních tůní, přiváděna pomocí průcezného kamenného segmentu v pravém břehu vodního toku Kuřimka a na konci úseku bude odváděna přes balvanitý skluz zpět do potoka. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku bude vždy zachován, z důvodu výškového umístění průcezného segmentu nad stávajícím dnem vodního toku Kuřimky.

Vodní tůň č. 3 bude zbudována jako izolovaná, tzn. bez přímého napojení na vodní tok.

Vytěžená zemina bude rozprostřena na dotčeném pozemku a zformována do částečně zhutněných násypů s proměnnou výškou. Části pozemku s uloženou zeminou budou následně osety vhodnou travní směsí.

Projekt mokřad Kněží.jpg

 

Rozsah provedených prací, chronologie projektu, zdroje financování

 

Dne 8. března 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice, kde bylo schváleno výběrové řízení na dodavatele stavby Mokřad Kněží. Výzva k podání nabídky b

Dotace mokřad Kněží.jpg

yla zveřejněna 10. března 2021.

Na 30. zasedání zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení zakázky firmě EKOSTAVBY BRNO a. s., za cenu 1.742.502,73 Kč s DPH.

Prvního září 2021 bylo předáno staveniště dodavateli. Ten provedl výkopov

é práce stavebními stroji na třech tůních, byly vymodelovány břehy, vytvořen propustek (průcezný nátokový objekt) pod stávajícím násepem cyklostezky Kuřim–Veverská Bítýška (bývalý železniční násep). Tento byl vyložen kamenivem. Slouží pro přítok vody z potoka Kuřimky. Byl vytvořen kamenitý skluz kudy voda odtéká zpět do potoka Kuřimky. Celé okolí tůní bylo oseto travním semenem.

22. února 2022 byla předána dokončená stavby Mokřadu Kněží.

29. dubna 2022 proběhla kolaudace stavby, a ta byla zařazena do majetku obce Moravské Knínice v celkové ceně 2.126.376,73 Kč. Konečná cena – hodnota mokřadu se skládá nejenom z ceny za samotnou stavbu, ale i z ceny za geol

ogický průzkum, projektovou dokumentaci, geodetické zaměření, autorský a technický dozor, správní poplatky aj.

Tento projekt je spolufinancován   Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dotace byla přidělena ve výši 1.947.537,46 Kč. Zbytek financovala obec ze svého rozpočtu.

Původní louka v Mezihoří.jpg louka v místě nynější tůně 2.jpg zahájení prací.jpg práce mokřad Kněží listopad 2021.jpg
tůně 2 a budování propustku pod cyklostezkou .jpg práce na tůni 3.jpg nátok z potoka Kuřimky.jpg výtok do potoka z tůně 1.jpg
instalace laviček.jpg mokřad Kněží březen 2022.jpg jezero a tabule po zatravnění - březen 2023.jpg jezero 2 - po zatravnění - březen 2023.jpg

 

 

 Mapový zákres mokřadu Kněží

mapový zákres mokřadu Kněží .jpg

 
 
TŮŃ

VODNÍ HLADINA

VELIKOST

VODNÍ TŮŇ 

VELIKOST

OBJEM VODY
1 3 300 m2 4 300 m2 2 700 m3
2 500 m2 900 m2 250 m3
3 350 m2 750 m2 150 m3

 

 

Popis navrženého opatření

Zájmové území se nachází západně od obce Moravské Knínice na okrese Brno-venkov. Stavba je situována v místě přirozené údolnice, kterou protéká vodní tok Kuřimka. Před zahájením projekčních prací byl proveden terénní průzkum předmětné lokality a dále bylo vypracováno inženýrsko – geologické a hydrogeologické posouzení lokality. Stavba mokřadu se nachází ve vyhlášené aktivní záplavové zóně vodního toku Kuřimka.

Projekt sleduje dosažení ekologické stability území.

Účel stavby je zejména krajinotvorný, jako prvek ekologické stability krajiny – vodní plocha s přechodem do mokřadní části. Vybudováním tůní vznikl v dané lokalitě nový biotop umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům. Vybudováním vodní plochy došlo k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině. Díky vytvoření tůní s členitým dnem na lokalitě vznikly podmínky pro výskyt těch druhů živočichů, kteří jsou vázáni na vodní a mokřadní biotopy (místo pro rozmnožování, zdroj potravy) a zvýšila se již nyní druhová pestrost území. Vytvořením těchto mokřadních biotopů došlo k lepší regulaci vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině s předpokladem nepravidelného vysychání izolovaných částí mokřadu, podle momentální hladiny podzemní vody.

Tvar mokřadů byl navržen s ohledem na zvýšení estetického působení v krajině a jeho biologickou funkci jako ekotopu vodních mokřadních rostlin a živočichů.

V ploše pozemku se nachází deprese, které jsou využity pro vytvoření vodních tůní s celkovou průměrnou vodní plochou cca 0,415 ha s maximální hloubkou vody do 1,5 m. Vodní režim lokality není nijak ovlivněn. Do tůní nebyla vysazena žádná rybí osádka. Vysazení a chov ryb mohou mít negativní vliv na populace obojživelníků. V okolí vodní plochy po dokončení stavby nebyla a nebude prováděna výsadba zeleně, aby mokřad zůstal otevřený a byl dostatečně osluněný.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní plochu, která bude architektonicky spolupůsobit s okolím, Všechny prvky jsou navrženy tak, aby působily v krajině co nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém byly zbudovány. Z urbanistického hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti a hospodárnosti.

 

Do Mezihoří se nám vrátila vodní plocha

 

Jsme moc rádi, že se tento mokřad Kněží líbí a zcela jistě se bude líbit ještě více, až ho příroda vezme za své.

Častá otázka je na kvalitu vody a na to, co v ní plave. Voda je naprosto v pořádku a dokazují to drobní bezobratlí živočichové, kteří začali okamžitě osídlovat toto vodní prostředí. Problém (pro lidské oko) je hlavně „žabinec“, což je odumřelá vláknitá řasa, tvořící nevzhledné chomáče různých odstínů zelené barvy, plující po hladině. Tyto rostliny jsou nedílnou součástí každého vodního prostředí a jejich přemnožení bylo očekávané. V zahradních jezírkách a bazénech, kde je vyžadována křišťálově čistá voda, s touto řasou bojujeme, ale zde si příroda poradí sama. Postupem času dojde k rovnováze mezi vyššími vodními rostlinami, bentosem a planktonem. Již můžeme pozorovat rdesno obojživelné, vachtu trojlistou, bahničku mokřadní, vodní mátu a některá další makrofyta, na která se následně naváže fytoplankton, a v návaznosti potom přirozeně ryby. Již nyní se v mokřadu zabydleli obojživelníci.