OBEC
MORAVSKÉ KNÍNICE

Vyhledat v textu

Úvodní strana


mapkaVítejte v Moravských Knínicích!   

 

Okres

Brno-venkov

Nadmořská výška

267,94 m.n.m.

GPS

49°17'36.05"N, 16°30'05.87"E 

Katastrální výměra

1 305 ha

Počet obyvatel

894  (k 1.1.2015)

Průměrný věk

41,38

Počet domů v obci s č.p.

300 (k 1.1.2015)

OPRAVME SOKOLOVNU srdce knínického dění

Datum konání: 31. 12. 2015

Veřejná sbírka - OPRAVME SOKOLOVNU srdce knínického děníZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU NEDOSTEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Datum konání: 31. 12. 2015

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka.

Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o něj, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.

Seznam nemovitostí zveřejněný webu ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel, ale např. aplikaci OpenOffice.org, která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.

 

SEZNAMVÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P

Datum konání: 31. 12. 2015

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu.

Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do 31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

KDO MÁ NÁROK NA VYDÁNÍ NOVÉHO PRŮKAZU

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA PRŮKAZ OZP

Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem "Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením". Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se podává na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 800 – 1200, 1300 – 1700, úterý a čtvrtek 800 – 1100.

CO JE TŘEBA VZÍT S SEBOU NA ÚP ČR

Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby.

VOLBA SYMBOLU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby plně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP na formuláři žádosti.

Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žádosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP, který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu průkazu na poslední chvíli a zajistěte si nový průkaz včas.

Mgr. Eliška Škrancová

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně

Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)

Brno 602 00

Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214

Emai: poradnabrno@nrzp.cz

Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00, v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Datum konání: 15. 11. 2015

Vážení rodiče dětí narozených od měsíce  listopadu 2014 do října 2015.

Kulturní komise při Obecním úřadě v Moravských Knínicích Vás srdečně zve k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života, které se koná v neděli 15.listopadu 2015. Očekáváme Vás s děťátkem v 15:00 hodin v sále sokolovny v Moravských Knínicích.                                                          POZVÁNKA NA MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY

Datum konání: 14. 11. 2015

Pozvánka na Martinské hody

Srdečně zveme všechny spoluobčany na tradiční Martinské krojované hody, které se budou konat 14. 11. 2015. Odpoledne proběhne předání hodového práva starostou obce a zvaní na hody. Večerní zábava začíná ve 20:00, hraje DH Ištvánci ze Šardic.

V neděli 15.11. budeme slavit Den obce. Můžete se těšit na již tradiční průvod s koňmi, vítání občánků a závěrečnou besedu u cimbálu s místní cimbálovou muzikou Kyničan.

Hody pořádá obec Moravské Knínice a Kyničan o.s.

Těšíme se na setkání svámi.                                                                                                                 REBELOVÉ ze Stodoly

Datum konání: 25. 10. 2015

Ochotnický divadelní spolek DIVADLO STODOLA z Jiříkovic sehraje v neděli 25. října v 18:00 hodin v knínické sokolovně divadelní představení REBELOVÉ ze Stodoly. Srdečně zveme.MUZIKÁLY Z KYNIC aneb na co si na Broadwayi netroufli

Datum konání: 18. 10. 2015

muzikályABY MĚLY NAŠE DĚTI KDE SMYSLUPLNĚ TRÁVIT VOLNÝ ČAS

Datum konání: 18. 10. 2015

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Knínice 18. října 2015 oficiálně zahájí veřejnou sbírku Opravme sokolovnu, srdce knínického dění. Sbírka je pořádána za účelem shromažďování financí k rekonstrukci místní sokolovny.

Budova sokolovny byla postavena roku 1922, přistavena v roce 1953 a od té doby prošla řadou dalších stavebních úprav. Její stav je však v současné v mnoha ohledech nevyhovující. V havarijním stavu je střecha, do budovy zatéká. Původní okna i dveře byla a jsou zdrojem velkých tepelných ztrát. Opravu budou potřebovat i sociální zařízení či vnitřní omítky.

Z příspěvků členů Sokola není Tělocvičná jednota schopna pokrýt ani běžné provozní náklady. Nutnou generální rekonstrukci mohla jednota zahájit jen díky dotaci, přislíbené z obecního rozpočtu. První čtyři etapy oprav jsou rozplánované na roky 2015--18, z toho jen na letošní rok obdržela jednota dotaci ve výši 620 000 Kč.

Tato částka ovšem pokryje jen ty nejnutnější opravy. Na opravu podlahy a fasády staré části, rekonstrukci dřevěné galerie či nové obložení hlavního sálu a další práce jednota zatím peníze nemá.

Rozhodli jsme se proto oslovit občany Moravských Knínic i širokou veřejnost a uspořádat veřejnou sbírku. Rádi bychom, aby sokolovna oslavila svých 100 let v novém kabátě. Aby byla nejen plně funkčním, ale i důstojným a reprezentativním místem a odpoví­dala požadavkům 21. století.

 

Sbírka bude oficiálně zahájena 18. října v sokolovně představením Knínických ochotníků s názvem

Muzikály z Kynic aneb na co si na Broadwayi netroufli.

Začátky představení budou v 15 a 18 hodin.

Prosíme, přispějte a podpořte opravu budovy, která má stěžejní význam pro sportovní a kulturní dění v obci.

Jak bude možno přispět:

 • Zakoupením vstupenky na Muzikály z Kynic v ceně 100 Kč/dospělý a 50 Kč/dítě do 10 let.  V předprodeji od 12. října na Obecním úřadě a 1 hodinu před začátkem každého představení v sokolovně.

 • Hotovostí do pokladničky umístěné v sokolovně, v budově obecního úřadu a ve Smíšeném zboží u Helanů.

 • Bezhotovostně na účet sbírky zřízený TJ Sokolem Moravské Knínice; číslo účtu: 4 161 161 161/2010

 • Zakoupením vstupenky na další akce, konané za účelem podpory sbírky.

   

  Využijte možnosti odpočtu vašeho daru ze základu pro výpočet daně z příjmů! Při bezhotovostní platbě je nutno do zprávy pro příjemce uvést kompletní adresu (a v případě, že přispívá právnická osoba, též IČO), abychom Vás jednoznačně identifikovali, a obrátit se na nás emailem - opravmesokolovnu@email.cz. Potvrzení vám můžeme vystavit také na počkání, a to na obecním úřadě v případě příspěvku v hotovosti do kasičky. S sebou si, prosím, přineste občanský průkaz.

  Kontakty:

O průběhu sbírky vás budeme informovat také na knínickém infokanále a ve Zpravodaji.

 KONKURS NA ŘEDITELE MŠ

Datum konání: 12. 10. 2015

 

OBEC ČESKÁ vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

 

Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace

 

Obec Česká ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Česká, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace.

 

Požadavky:

 

 • předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (3 roky),
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti).

 

K přihlášce přiložte:

 

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i adresu elektronické pošty,
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran),
 • výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Ředitel/ředitelka mateřské školy bude na základě konkursního řízení jmenován/a na období 6 let.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy je od 01. 01. 2016.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 12. 10. 2015 17:00 hod. na adresu Obec Česká, Česká 26, 664 31 Lelekovice nebo osobně přímo na podatelnu Obce Česká.

 

Nepostačuje podat přihlášku včetně příloh ve stanovené lhůtě k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

 

Obálku označte slovy: KONKURS - NEOTVÍRAT!POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Datum konání: 5. 10. 2015

Starosta obce Moravské Knínice svolává 10. zasedání  zastupitelstva obce  na pondělí dne 5.10. 2015. Jednání se uskuteční v zasedacím sále obecního úřadu a bude zahájeno v 18.00 hodin.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatel

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Hlavní body jednání

4.1. Prodej části obecního pozemku parc. č. 520 v k.ú. Moravské Knínice

4.2. Smlouva č.: 1030027784/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

4.3. Dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1 se zhotovitelem DP stavby energo s.r.o.

4.4. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Moravské Knínice za rok 2015

      4.5. Finanční nabídka na zpracování žádosti o dotaci na akci „Extravilán Moravské   

             Knínice – Střelnice U DUBU“

4.6. Rozpočtové opatření č. 5/2015

4.7. Rozpočtové opatření č. 6/2015

4.8. Souhlas obce se zapojením ZŠ a MŠ Moravské Knínice do projektu: Místní akční

       plány rozvoje vzdělávání, vyhlášenému MŠMT z OP VVV, PO3 Rovný přístup ke

       kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

4.9. Schválení odpisového plánu zabezpečovacího zařízení v budově základní školy 

5. Informace starosty obce

 • finanční situace obce – stav účtu k datu 30.9.2015

 • další aktuální informace