Obec
Moravské Knínice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

A. Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

1. NÁZEV

Obec Moravské Knínice

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Moravské Knínice je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

 

a) Organizační schéma obce:

 

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

 Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.

 

Starosta obce

Starosta obce zřizuje následující komisi:

 

Obecní úřad

 

Odbory obecního úřadu: není členěn na odbory

 

Tajemník obecního úřadu: tato funkce není zřízena

 

 

b) Obcí zřizované nebo řízené organizace:

 

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice external2[1].gif

 

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název: Obec Moravské Knínice

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Kuřimská 99

Název obce: Moravské Knínice

PSČ, adresní pošta: 664 34 Kuřim

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště, úřadovny: Obecní úřad Moravské Knínice

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.: Kuřimská 99

Název obce: Moravské Knínice

PSČ, adresní pošta: 664 34 Kuřim

 

4.3 Úřední hodiny 

 

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Pátek 8:00 - 12:00

 

4.4 Telefonní čísla

530 350 417 (starosta obce)

530 350 418 (kancelář obecního úřadu)

530 350 419(kancelář obecního úřadu)

 

4.5 Adresa internetové stránky      www.moravskeknice.cz

 

 

4.6 Adresa e-podatelny                   posta@moravskekninice.cz

 

 

4.7 Další elektronické adresy         mkninice@volny.cz,    starosta@moravskekninice.cz

       

 

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 

Komerční banka, číslo účtu: 14322641, kód banky: 0100

Jiné způsoby platby: v hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, popř. složenkou na adresu obecního úřadu.

 

6. IČ 00488216

 

7. DIČ CZ00488216

 

8. DOKUMENTY

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

 

 

Na elektronické Úřední desce  je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

8.2 Rozpočet a závěrečný účet obce

Rozpočet obce

rok 2002, rok 2003, rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007, rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013,rok 2014, rok 2015, rok 2016 rok 2017 rok 2018 

rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

rok 2023

rok 2024

 

Závěrečný účet obce

2011

Závěrečný účet textová část, Rozvaha 2011, Příloha 2011, Finanční vypořádání, Výkaz zisku a ztráty 2011, Zápis o výsledku inventarizace 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, Hospodaření příspěvkové organizace
Závěrečný účet obce 2012

Závěrečný účet textová část, Rozvaha, Příloha, Sestava plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2012 (1. stana, 2. strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana), Inventarizační zpráva 2012 (1. str., 2. str., 3. str., 4. str., 5. str.)

Závěrečný účet obce 2013

Závěrečný účet textová část 2013, Rozvaha 2013, Výkaz zisku a ztráty 2013, Sestava plnění rozpočtu 2013, Příloha 2013, Inventarizační zpráva 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013

Závěrečný účet obce 2014

za rok 2014

Závěrečný účet obce za rok 2015

za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2016

za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2017

za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2018 za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2019 za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2020 za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2021 za rok 2021 
Závěrečný účet obce za rok 2022 za rok 2022
Závěrečný účet obce za rok 2023  

 

9. Žádosti o informace 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, Moravské Knínice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu posta@moravskekninice.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
 • Telefonické podání – tel.číslo 530 350 418 - 9 (Obecní úřad)
 • datovou schránkou na adresu - umaay3r

K podání žádosti lze použít formulář (.doc 28,5kB)

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Poplatky za poskytnutí informací jsou uvedeny v sazebníku úhrad (.pdf 173 kB)

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, Moravské Knínice
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu posta@moravskekninice.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim
 • Telefonické podání – tel. číslo 530 350 419 (Obecní úřad)
 • datovou schránkou na adresu - umaay3r

K podání žádosti lze použít formulář (.doc 28,5kB) 

 

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Samostatná působnost obce

Na rozhodování obce v samostatné působnosti se s výjimkou rozhodování dle § 58 a § 59 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti usnesením, rozhodnutím a jiným opatřením orgánů obce v samostatné působnosti se tedy nelze bránit podáním odvolání, neboť se nejedná o správní řízení dle správního řádu. Lze učinit podání dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích (návrh, připomínka, podnět, stížnost apod.), které orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Přenesená působnost obce

Obecným procesním předpisem, který upravuje postup při rozhodování orgánů obce jako správních orgánů v přenesené působnosti, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání. Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává). Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na adresu elektronické podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze. Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše). Ten, jemuž se příkazem ukládá povinnost, může proti němu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkazní ruší a obecní úřad pak pokračuje ve správním řízení. Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání. Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje rada obce, a ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12. Formuláře

Formuláře ke stažení jsou k dispozici zde nebo osobně na Obecním úřad Moravské Knínice, Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim.

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR  external2[1].gif  a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR  external2[1].gif.

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů (v platném znění), jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy ČR external2[1].gif. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. - prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

14.2 Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce, zejména obecně závazné vyhlášky a nařízení naleznete zde ; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dostupný zde  (.pdf 173 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č.106/1999 Sb.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

B. Povinně zveřejňované informace - § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., najdete ZDE.

 

C. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.

V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

 

Rovněž lze využít následující odkazy:

D. Registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění

Dostupný zde .

 

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce, jakož i dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, popř. vzniklých finančních závazků. Písemná oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9), oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) a negativní oznámení o výše uvedených skutečnostech (§ 12 odst. 2), podávaná veřejnými funkcionáři ve lhůtách dle tohoto zákona po celou dobu výkonu jejich funkce, jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").

Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí mimo jiné:

 • členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • vedoucí úředníci územního samosprávního celku podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu

Registr oznámení je veden v písemné i elektronické podobě evidenčním orgánem, kterým je pro výše uvedené veřejné funkcionáře tajemník obecního úřadu, nebo starosta (v obcích, kde není tajemník).

 

Nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které však nejsou veřejnými listinami:

1. Osobně u evidenčního orgánu, a to do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů.

2. V elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla do registru evidenčním orgánem.

Podáním žádosti o udělení uživatelského jména a přístupového hesla žadatel souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Poučení

Přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, spáchá ten, kdo se dopustí kteréhokoli z následujících jednání:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

E. Informace o zpracování osobních údajů dle § 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb.

 

Obec provádí následující zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

 

PERSONÁLNÍ A PLATOVÁ AGENDA

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady obce, členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, žadatelé, krajský úřad
 • Doba uchování: 50 let

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

VOLEBNÍ SEZNAMY

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

VOLEBNÍ KOMISE

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 20 let

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

 • Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)
 • Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad, soudy
 • Doba uchování: 5 let

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: obecní úřad
 • Doba uchování: 5 let

F. Informace povinně zveřejňované dle jiných zákonů platném znění

 • Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Informace o územním plánu obce, jakož i o dalších dokumentech z oblasti územního plánování týkajících se obce. Naleznete zde. Tyto dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

.